Medzinárodné porovnanie podielu daní s environmentálnym aspektom na HDP
Zdroj: Eurostat, ŠÚ SR
Poznámka: Údaje k roku 2019