Medzinárodné porovnanie podielu daní s environmentálnym aspektom na HDP
Zdroj: Eurostat
Poznámka: Údaje k roku 2017