Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky (1993)

Dátum schválenia: 7.  9. 1993 a 18. 11. 1993
Forma: Uznesenie vlády SR č. 619/1993 a Uznesenie NR SR č. 339/1993
Dokument na stiahnutie: SK
 
Na základe stratégie bolo formulovaných 70 krátkodobých cieľov do roku 1996, ďalej 59 strednodobých cieľov do rokov 2000 až 2010 a 33 všeobecných a parciálnych dlhodobých cieľov do roku 2030 i dlhšie.
 
Priority:
V. zachovanie biologickej rôznorodosti, ochrana a racionálne využívanie prírodných zdrojov a optimalizácia priestorovej štruktúry a využívania krajiny.
 
Zásady: 
7. pri zásahoch do životného prostredia posudzovanie ich vplyvov a dopadov na zdravie ľudí, krajinu, zložky životného prostredia a ohrozenosť organizmov, zvažovanie neoceniteľnosti hodnôt prírodného a kultúrneho dedičstva a jeho nenahraditeľnosti, vyčerpateľnosti neobnoviteľných a racionálnejšieho využívania obnoviteľných prírodných zdrojov; momentálny zisk nesmie viesť k niekoľkonásobne vyšším výdavkom v blízkej budúcnosti alebo k nenávratným stratám;
 
Ciele:
Sektor F – Ochrana a racionálne využívanie horninového prostredia, pôdy a lesa
3. Dotvorenie uceleného systému právnych predpisov o ochrane horninového prostredia, pôdy a lesa, racionálnom využívaní týchto zdrojov podľa ich environmentálnej a verejnoprospešnej funkcie.
4. Vypracovanie a realizácia Koncepcie rudného a nerudného baníctva SR a vytvorenie systému ochrany horninového prostredia, racionálneho využívania anorganických prírodných zdrojov.
5. Vyhodnotenie geotermálnych oblastí z hľadiska ekonomicky efektívneho využívania geotermálnej energie.
12. Dobudovanie Komplexného monitorovacieho a informačného systému IP SR - pôda, les, cudzorodé látky v požívatinách, horninách, geologické faktory.