Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy – aktualizácia

Dátum schválenia: 17.10. 2018
Forma: Uznesenie vlády SR č. 478/2018
Dokument na stiahnutie: SK

Hlavným cieľom aktualizovanej adaptačnej stratégie je zvýšenie odolnosti a zlepšenie pripravenosti Slovenskej republiky čeliť nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy a ustanovenie inštitucionálneho rámca a koordinačného mechanizmu na zabezpečenie účinnej implementácie adaptačných opatrení na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach. Z hľadiska adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy sa za kľúčové oblasti považuje aj horninové prostredie a geológia.

Adaptačné opatrenia v oblasti geológie je možné rozdeliť do šiestich hlavných kategórií: na zabezpečenie zdrojov pitnej vody, na riešenie problémov spôsobených procesom zvetrávania hornín, pri zmenách morfológie krajiny, na zamedzenie tvorby či aktivizácie svahových deformácií (zosuvov), či iných nebezpečných geodynamických javov a pri využívaní krajiny.

V súvislosti s realizáciou adaptačných opatrení, ktorých cieľom je odstrániť environmentálnu záťaž, príp. úložisko ťažobného odpadu, resp. eliminovať ich nepriaznivé účinky na životné prostredie a zdravie, je nutné prednostne používať také sanačné technológie a sanačné postupy, ktoré nebudú mať negatívne dopady na životné prostredie a zdravie, resp. ich negatívny vplyv bude minimálny alebo minimalizovaný oproti negatívnemu vplyvu environmentálnej záťaže alebo úložiska ťažobného odpadu. Je nevyhnutné prednostne používať technológie priaznivé k životnému prostrediu a zabezpečiť udržateľnosť sanácií.