Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky (2001)

Dátum schválenia: 10. 10. 2001
Forma: Uznesenie vlády SR č. 978/2001
Dokument na stiahnutie: SK
 
Hlavné ciele:
24.  Zníženie energetickej a surovinovej náročnosti a zvýšenie efektívnosti hospodárstva SR,
25.  Zníženie podielu využívania neobnoviteľných prírodných zdrojov pri racionálnom využívaní obnoviteľných zdrojov,
26.  Zníženie environmentálneho zaťaženia prostredia.