Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Koncepcia geologického výskumu a geologického prieskumu územia Slovenskej republiky (2017)

Dátum schválenia: 29. 11. 2017
Forma: Uznesenie vlády SR č. 549/2017
Dokument na stiahnutie: SKhttps://rokovania.gov.sk/RVL/Material/22470/1   

Koncepcia stanovuje priority a vytvára predpoklady na koordináciu geologického výskumu a geologického prieskumu financovaného zo štátneho rozpočtu, z verejných prostriedkov alebo zo súkromných zdrojov pre napĺňanie potrieb spoločnosti, štátnej správy, súkromného sektoru, organizácie vykonávajúcej geologickú službu Slovenskej republiky, ostatných príspevkových organizácií rezortu životného prostredia, vodohospodárskych organizácií a pre potreby iných rezortov (najmä rezortu hospodárstva, dopravy, školstva, zdravotníctva a obrany).

Koncepcia v plnej miere zahŕňa aktuálne nároky kladené v súčasnosti na geológiu, a to nielen v jej tradičných smeroch, ale aj v nových smeroch, v ktorých majú geologické disciplíny metodologické nástroje na riešenie mnohých otázok súvisiacich s hospodárskou sférou i životným prostredím.

Hlavným cieľom koncepcie je neustále zvyšovať úroveň poznania geologickej stavby územia Slovenska pri sústavnom sledovaní a rozvíjaní metód geologického výskumu a geologického prieskumu s dôrazom na inovatívne prístupy a to tak, aby slúžili meniacim sa potrebám hospodárskej a spoločenskej praxe. K špecifickým cieľom patrí najmä podpora geologického výskumu, ložiskového geologického prieskumu nerastných surovín s dôrazom na kritické nerastné suroviny, hydrogeologického a inžinierskogeologického prieskumu, podpora zníženia znečistenia životného prostredia a zvýšenia efektívnosti informačných systémov.