Koncepcia geologického výskumu a geologického prieskumu územia SR na roky 2012 - 2016 (s výhľadom do roku 2020) (2012)

Dátum schválenia: 7. 3. 2012
Forma: Uznesenie vlády SR č. 73/2012
Dokument na stiahnutie: SK
 
Koncepcia stanovuje priority a vytvára predpoklady na koordináciu geologického výskumu a geologického prieskumu financovaného zo štátneho rozpočtu, z verejných prostriedkov alebo zo súkromných zdrojov pre napĺňanie potrieb spoločnosti, špecializovaných organizácií, rezortu hospodárstva, dopravy, školstva, zdravotníctva, obrany, kultúry, cestovného ruchu a iných.
 
Medzi prioritné ciele koncepcie patrí:
 • zisťovanie, overovanie a hodnotenie zdrojov nerastných surovín, 
 • vytváranie podmienok pre racionálne využívanie a ochranu surovinových zdrojov, 
 • realizácia základného a regionálneho geologického výskumu,
 • ložiskový geologický prieskum zameraný na energetické suroviny v kontexte energetickej bezpečnosti, 
 • ložiskový geologický prieskum zameraný na nerastné suroviny, ktoré sú z hľadiska ekonomickej dôležitosti a dovozových rizík kritické pre najdôležitejšie hospodárske odvetvia Slovenska a Európskej únie,
 • vyhľadávací hydrogeologický prieskum zameraný na zabezpečenie zdrojov pitnej vody pre obyvateľstvo,
 • hydrogeologický prieskum zameraný na zdroje obyčajných a minerálnych vôd a na zdroje geotermálnej energie a suchého tepla hornín,
 • inžinierskogeologický prieskum zameraný na  hodnotenie inžinierskogeologických pomerov územia pre potreby územného plánovania a výstavby, hodnotenie geologických hazardov a návrhu opatrení na ich elimináciu,
 • sanáciu havarijných zosuvov a iných geodynamických javov ohrozujúcich životy a majetok obyvateľov a majetok štátu a samosprávy,
 • prieskum a sanáciu environmentálnych záťaží,
 • zisťovanie geologických podmienok na zriaďovanie a prevádzku podzemných zásobníkov plynov a kvapalín, úložísk na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého, úložísk rádioaktívnych odpadov a iných odpadov,
 • geologický prieskum životného prostredia zameraný na zisťovanie a overovanie znečistenia životného prostredia spôsobeného činnosťou človeka, najmä znečistenia pôd, horninového prostredia a podzemných vôd a hodnotenie geochemických vplyvov na zdravie ľudí a životné prostredie,
 • tvorba, aktualizácia a dopĺňanie geologického informačného systému, informačného systému environmentálnych záťaží, informačného systému ťažobných odpadov a zavádzanie nových metód hodnotenia stavu geologického prostredia a vizualizácie výsledkov geologických prác,
 • zabezpečovanie úloh ústrednej geologickej knižnice, ústredného geologického archívu a správy ložísk nerastných surovín a geologických diel v majetku štátu.