Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Aktualizácia surovinovej politiky SR pre oblasť nerastných surovín (2004)

Dátum schválenia: 14. 7. 2004
Forma: Uznesenie vlády SR č. 722/2004
Dokument na stiahnutie: SK

Hlavným obsahom aktualizovanej surovinovej politiky je analýza domácich zdrojov palivo-energetických, rudných a nerudných surovín a surovín pre výrobu stavebných látok a určenie pravidiel ochrany a šetrného využívania nerastného bohatstva štátu v zmysle princípov trvalo udržateľného rozvoja. Aktualizovaná surovinová politika stanovuje dlhodobé ciele a nástroje na efektívne využívanie a ochranu surovinových zdrojov pri rešpektovaní zásad trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti a ochrany životného prostredia. Zodpovednosť štátu spočíva najmä vo vytváraní relatívne stabilného prostredia pre rozvoj ťažby a využívanie domácich surovinových zdrojov s cieľom znižovania závislosti na ich dovoze, v ochrane zdrojov nerastných surovín a využívania druhotných surovín, vrátane banských a technologických odpadov a ochrane životného prostredia.
 
VIII.  Hlavné ciele surovinovej politiky
K prvoradým cieľom surovinovej politiky Slovenskej republiky, okrem zodpovedajúcich legislatívnych pravidiel upravujúcich geologický výskum a prieskum a efektívne a trvalo udržateľné využívanie domácich surovinových zdrojov v trhových podmienkach a v súlade s dlhodobými potrebami spoločnosti v rámci Európskej únie, patria najmä:

 • liberalizácia a organizácia trhu s nerastnými surovinami a stanovenie pravidiel na podnikanie v tejto oblasti,
 • efektívne využívanie domácej surovinovej základne,
 • koordinácia využívania a ochrany nerastných surovín s ohľadom na životnosť overených geologických zásob,
 • usmerňovanie a riadenie spracovania, distribúcie, spotreby a recyklácie surovín a podpora šetrného nakladania s nimi,
 • trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti a ochrana životného prostredia,
 • zmena v klasifikácii zdrojov nerastných surovín podľa doporučenej metodiky OSN,
 • hodnotenie ložísk nerastných surovín tzv. feasibility assessment pred ich využívaním konkrétnym investorom a určenie miery rizika v podnikaní,
 • stanovenie miery sebestačnosti v jednotlivých  druhoch nerastných surovín v dlhodobej perspektíve,
 • východiskový dokument pre tvorbu hospodárskej politiky štátu, dlhodobej stratégie rozvoja spoločnosti a regiónov,
 • stabilizácia sociálnej politiky a rozvoj zamestnanosti v regiónoch s výskytom ložísk nerastných surovín a s nadväzujúcim spracovateľským priemyslom,
 • útlmové programy v neefektívnej ťažbe niektorých druhov nerastných surovín (rudné suroviny, uhlie a i.) a ich zefektívnenie.