Preskočit na obsah

Právne predpisy SR

Nariadenia

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení nariadenie vlády SR č. 258/2008 Z. z., nariadenia vlády SR č. 150/2018 Z. z., nariadenia vlády č. 250/2021 Z. z., nariadenie vlády č. 398/2021 Z. z.
  • Nariadenie vlády č. 258/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom
  • Nariadenie vlády 555/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku
  • Nariadenie vlády č. 629/2005 Z. z., ktorým sa mení s dopĺňa NV SR č. 416/2005 Z. z.o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám
  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 274/2004 Z. z. o opatreniach na ochranu životného prostredia pred hlukom z lietadiel v znení nariadenia vlády SR č. 376/2004 Z. z.
  • Nariadenie vlády č. 78/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore

Zákony

  • Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí v znení zákona č. 170/2009 Z. z.

Vyhlášky

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky č. 237/2009 Z. z.
  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.- 195/2005 Z. z. o podrobnostiach o požadovaných údajoch poskytovaných k strategickým hlukovým mapám
Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia
Aktualizácia k 26. 11. 2021