Preskočit na obsah

Hluk


Hluk je každý nežiaduci, nepríjemný, rušivý alebo škodlivý zvuk, ktorý sa šíri prostredníctvom zvukových vĺn, ktorými sa prenáša akustická energia.

Environmentálny hluk je prirodzenou súčasťou aktivít človeka. Jeho prítomnosť v životnom prostredí je neodmysliteľne spojená s rôznymi formami dopravy, ale aj s mnohými pracovnými alebo mimopracovnými aktivitami. Hluk z dopravy je najčastejšie obťažujúci faktor pôsobiaci v čase určenom na relax a odpočinok, je v mnohých štúdiách označovaný ako dôvod prerušovaného spánku a problémov s nespavosťou a to najmä v letnom období. Hluková záťaž obyvateľstva z dopravy zahrňuje hluk z pozemných komunikácií, železníc a leteckej dopravy a preto je potrebná aj ich pravidelná aktualizácia v súvislosti s nárastom dopravnej infraštruktúry v SR. Európsky parlament a Rada preto vydali smernicu 2002/49/ES o posudzovaní a riadení environmentálneho hluku, ktorá bola transponovaná aj do zákona  NR SR č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí.     

Smernica má za cieľ znížiť škodlivé účinky pre ľudí vystavených environmentálnemu hluku. Na dosiahnutie tohto cieľa členské štáty museli prijať celý rad opatrení, najmä:

  • určenie vystavenia environmentálnemu hluku prostredníctvom hlukovej mapy,
  • prijatie akčných plánov na základe hlukových máp a
  • zabezpečenie, že informácie o environmentálnom hluku sú prístupné verejnosti.

Smernica zaviedla aj nové pojmy a definície ako napr. environmentálny hluk, hlukové indikátory ,,Lden" a ,,Lnoc", hlukové mapy, ktoré majú presne vymedzené požiadavky a tiež termíny na ich vyhotovenie a ich aktualizáciu (každých 5 rokov). Ďalšie pojmy, ktoré charakterizujú hluk a podmieňujú jeho výsledné účinky sú napr. intenzita (hlasitosť), ktorú meriame v decibeloch (dB), frekvencia (výška – vyjadruje sa v herzoch Hz), trvanie pôsobenia hluku, typ hluku (napr. hluk ustálený, premenný, prerušovaný, impulzový) a pod.
 
V Slovenskej republike problematika hluku spadá do pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR, konkrétne pod Úrad verejného zdravotníctva SR.