Preskočit na obsah

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Absolvent bakalárskeho štúdia odboru aplikovaná geológia:

 • získa základné odborné vedomosti zo všeobecnej geológie, všeobecnej a systematickej mineralógie, paleontológie, historickej a stratigrafickej geológie, štruktúrnej geológie;
 • nadobudne poznatky z petrografie magmatických a sedimentárnych hornín, sedimentológie, geochémie a ložísk nerastných surovín, hydrogeológie a environmentálnej geológie;
 • ovláda aj základy širokého spektra príbuzných odborov (ekológia, geografia a pod);
 • môže pracovať aj pri digitalizácii a grafickom vyhodnotení geologických údajov.

Absolvent magisterského štúdia odboru aplikovaná geológia:

 • ovláda teoretické, ale aj praktické základy geológie a rozumie procesom prebiehajúcim v litosfére;
 • pozná praktické postupy v aplikovaných geologických odboroch a ovláda základy širokého spektra príbuzných odborov (GIS, pedológia, antropogénne záťaže, ekológia, geografia, a pod.);
 • má teoretické, ale aj praktické vedomosti o najmodernejších metódach výskumu hornín a minerálov, čo mu umožní širšie uplatnenie na trhu práce;
 • môže pracovať aj pri digitalizácii a grafickom vyhodnotení geologických údajov v inštitúciách.

Absolvent doktorandského štúdia odboru geochémia:

 • ovláda vedecké metódy výskumu v geochémii i príbuzných geologických odboroch, vrátane najnovších konceptov a techník zameraných na základný a aplikovaný výskum;
 • zvláda metodické postupy získavania dát v laboratóriu aj v teréne a dokáže ich spracovať modernými štatistickými metódami a prípadne aj  nástrojmi GIS;
 • ovláda všetky metódy geochemického výskumu so zameraním na interakciu abiotickej a biotickej zložky životného prostredia;
 • má uplatnenie vo vedecko-výskumných pracoviskách geologického zamerania, ale aj pracoviskách zameraných na štúdium problematiky životného prostredia.
Viac informácií: https://www.umb.sk/