Preskočit na obsah

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Absolvent bakalárskeho štúdia odboru technická mineralógia – gemológia:

  • získa odbornú prax štúdiom v teréne, v spracovateľských závodoch a v odborných inštitúciách;
  • má prehľad v oblasti geológie ložísk drahých kameňov, ako i drahých kovov na Slovensku i vo svete;
  • má prehľad o ohodnocovaní a oceňovaní drahých kameňov a kovov;
  • vie sa zorientovať v oblasti komoditnej ekonomiky. 
Viac informácií: https://www.ukf.sk/