Preskočit na obsah

Univerzita Komenského v Bratislave

Absolvent bakalárskeho štúdia odboru geológia:

 • vykonáva terénne mapovacie a laboratórne práce;
 • graficky spracováva geologické mapové podklady;
 • ovláda počítačové spracovanie geologických údajov a pracuje s geologickými databázami;
 • ovláda analytické metódy používané pre analýzu hornín, minerálov, pôd a vôd, ako aj metódy spracovania geologických údajov na PC.

Absolvent bakalárskeho štúdia odboru geológia vo využívaní krajiny:

 • ovláda a vie uplatňovať zásady racionálneho využívania krajiny, tvorby a ochrany životného prostredia;
 • vyhodnocuje geopotenciály a geohazardy krajiny;
 • získa zručnosti a manažérske schopnosti pre riešenie otázok situovania významných objektov infraštruktúry (obytné komplexy, dopravná sieť, produktovody, skládky odpadu; objekty oddychu, športu a rekreácie a pod.);
 • je schopný realizovať potrebné zásahy do krajinného prostredia s ohľadom na dodržiavanie zásad tvorby a ochrany životného prostredia.

Absolvent bakalárskeho štúdia odboru paleobiológia:

 • získa vedomosti o vývoji biosféry, biodiverzity a evolúcii ekosystémov;
 • nadobudne základné poznatky z  biológie a genetiky, ktoré mu pomôžu pri pochopení a následnom možnom zameraní sa na výskum DNA vyhynutých organizmov;
 • získa informácie o princípoch historickej a stratigrafickej geológie, čo mu v spojitosti so základnými poznatkami o geologickej stavbe Západných Karpát a priľahlých území umožní vnímať vývoj biosféry v paleogeografickom kontexte;
 • je pripravený riešiť otázky zmien životného prostredia a biodiverzity v geologickej minulosti s predikciou možného vývoja v budúcnosti.

Absolvent magisterského štúdia odboru aplikovaná a environmentálna geofyzika:

 • dokáže riešiť a analyzovať úlohy, vykonávať geofyzikálny výskum a prieskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti;
 • má základné ekonomické a právne vedomie, ktoré umožňuje riadiť odborné a vedecko-výskumné projekty;
 • vie narábať s pojmami hypotéza, jej overenie, teória, model, jeho úprava a aplikácia, v kontexte s analýzou a syntézou získaných geofyzikálnych údajov;
 • ovláda metodiku terénnych prác, vyhodnocovanie nameraných dát, ich interpretáciu a zostavovanie grafov, máp a priestorových modelov horninového prostredia.

Absolvent magisterského štúdia odboru inžinierska geológia a hydrogeológia:

 • získa poznatky nevyhnutné pre racionálne využívanie geologického prostredia s využitím GIS;
 • je schopný realizovať potrebné technické riešenia súvisiace s výstavbou a posudzovaním vplyvov výstavby na životné prostredie;
 • dokáže prognózovať javy (zosuvy, erózie povodne, sucho) a navrhovať preventívne a sanačné opatrenia;
 • rieši odborné problémy spojené s racionálnym využívaním podzemných vôd, zachytením a využívaním obyčajných, minerálnych a geotermálnych vôd, navrhuje systém ich ochrany, preventívne a sanačné opatrenia.

Absolvent magisterského štúdia odboru ložisková geológia:

 • dokáže pochopiť a prakticky využiť poznatky o geologickej stavbe, genetickom vývoji, potenciálnej možnosti prítomnosti ložísk v študovanom území a vypočítať zásoby nerastnej suroviny;
 • je schopný posúdiť environmentálne riziká ťažby a úpravy nerastných surovín na životné prostredie a environmentálne a ekonomické dôsledky exploatácie surovín na rozvoj regiónu s využitím geoinformačných systémov;
 • ovláda moderné postupy prieskumu a vyhľadávania rôznych ložísk, samostatne rieši výskumné úlohy súvisiace s kvalitou a použitím surovín v zmysle stratégie udržateľného rozvoja;
 • vie zhodnotiť environmentálnu záťaž banských diel a odpadov, určiť spôsob rekultivácie a ich ďalšie praktické, edukatívne alebo geoturistické využitie.

Absolvent magisterského štúdia odboru mineralógia a petrológia:

 • dokáže určiť a interpretovať podmienky vzniku minerálov a hornín na základe terénnych a laboratórnych výsledkov štúdia;
 • je schopný tvorivo a samostatne pracovať s najnovšími metódami výskumu, formulovať a overovať hypotézy a analyzovať získané údaje;
 • dokáže riadiť tímy pracovníkov, samostatne viesť projekty, prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia;
 • riešiť problémy udržateľnosti kvality životného prostredia (napr. environmentálne záťaže po banskej činnosti; sanačné práce), ale aj technologické postupy pri výrobe geomateriálov a rekonštrukcii stavebných objektov.

Absolvent magisterského štúdia odboru biomineralógia:

 • vie analyzovať a klasifikovať biominerály na základe terénnych a laboratórnych výsledkov štúdia, ako aj interpretovať podmienky ich vzniku;
 • dokáže tvorivo aplikovať výsledky experimentálneho modelovania na genetickú interpretáciu biominerálov v anorganickom prostredí;
 • je schopný navrhovať projekty základného výskumu zameraného na identifikáciu chemického zloženia, štruktúry, veku a pôvodu biominerálov v geoprostredí, ako výsledok interakcie živých organizmov (vrátane človeka) a anorganického prostredia;
 • dokáže aplikovať výsledky výskumu v praxi metódami pre udržiavanie kvality životného prostredia (likvidácia environmentálnych záťaží po banskej činnosti, sanačné práce, technologické postupy na odstránenie škodlivín zo skládok, háld a pod.).

Absolvent magisterského štúdia odboru paleontológia:

 • získa zručnosti v paleoekologických a paleoklimatických interpretáciách, ako aj v metódach zameraných na mikropaleobotaniku, mikropaleozoológiu bezstavovcov, paleontológiu stavovcov, paleobotaniku, paleobiológiu a paleoekológiu.

Absolvent magisterského štúdia odboru dynamická geológia:

 • získa ucelené geologické vedomosti, ktoré mu umožnia riadiť odborné práce a vedecko-výskumné projekty v tejto oblasti;
 • je schopný samostatne tvorivo pracovať, pripravovať výskumné projekty a zabezpečovať realizáciu geologických mapovacích a iných terénnych prác;
 • koordinovať a realizovať práce v geologickom laboratóriu pri vyhodnocovaní geologického materiálu, ako aj počítačovo vyhodnocovať analytické a štatistické údaje;
 • vie navrhovať postupy v základnom aj aplikovanom výskume geovied, pozná ekonomické súvislosti a má základné právne vedomie.

Absolvent magisterského štúdia odboru pedológia:

 • dokáže identifikovať pôdne a vegetačné pomery konkrétnej oblasti a determinovať ich základné vlastnosti, procesy a režimy;
 • pozná procesy globálneho i regionálneho charakteru, ktoré ohrozujú zložky životného prostredia danej oblasti, ako aj spôsoby ich eliminácie;
 • vie sa orientovať v problematike využívania prírodných zdrojov, v oblasti pôdneho a vodného hospodárstva;
 • dokáže zhodnotiť kvalitu pôdneho fondu z hľadiska jeho potenciálneho využitia pre poľnohospodárske účely a tým aj produkcie bezpečných potravín.
Viac informácií: https://uniba.sk/