Preskočit na obsah

Technická univerzita v Košiciach

Absolvent bakalárskeho štúdia odboru geológia a regionálny rozvoj:

  • je pripravený na riadiacu, výskumnú i projekčnú činnosť, pri riadení technológie vrtných prác, následnej ťažbe, doprave a uskladňovaní ropy a plynu, v oblasti špeciálneho zakladania stavieb, v oblasti lanovej dopravy;
  • má schopnosť vykonávať všetky druhy geodetických prác na povrchu aj v podzemí, v štátnej i súkromnej sfére v priemyselnej oblasti: v stavebníctve, baníctve, strojárstve, hutníctve;
  • má schopnosť vykonávať geodetické práce na povrchu aj v podzemí v nepriemyselnej sfére: meračské a mapovacie práce pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo, lesníctvo, pozemkové úpravy, v celej oblasti katastrálnych úradov, pozemkových úradov;
  • sa uplatní v banských podnikoch, v správe životného prostredia, v záchranárstve, požiarnej ochrane, na úsekoch bezpečnosti práce a pri manažmente surovín a zdrojov energie, ako aj pri riadení geologicko-prieskumných prác.

Absolvent bakalárskeho štúdia odboru geoprieskum:

  • získa vedomosti súvisiace s prieskumom nerastných surovín, environmentálnych záťaží a geohazardov.

Absolvent inžinierskeho štúdia odboru geologické inžinierstvo:

  • sa podieľa na výskumných, preventívnych, ochranných a sanačných aktivitách v rámci výstavby inžinierskych diel, zabezpečovaní obyvateľstva pitnou vodou a aktívnej ochrane životného prostredia;
  • sa uplatní v oblasti základného geologického výskumu, prieskumu nerastných surovín, pri rozhodovacích procesoch a konzultáciách v otázkach využívania zemských zdrojov, urbanizácie a ekológie krajiny.
Viac informácií: http://www.tuke.sk/