Preskočit na obsah

Fotovoltika

Solárne elektrické systémy (fotovoltické systémy) sú jednými z najčistejších technológií vyrábajúcimi energiu, ktoré sú dostupné.

Pozitívne aspekty prevádzky fotovoltických elektrární:

  • nespôsobujú znečistenie vzduchu,
  • neprodukujú nebezpečný odpad,
  • nehlučnosť,
  • nevyžadujú prenosné palivá.

Potenciálne negatívne environmentálne vplyvy, pri ich lokalizácii v krajine

  • Záber pôdy: Z hľadiska právnej ochrany poľnohospodárskej pôdy sú osobitne chránené a pre výstavbu fotovoltických elektrární nevhodné poľnohospodárske pôdy zaradené podľa kódu BPEJ (bonitovaná pôdnoekologická jednotka) do 1. až 4. skupiny kvality. Rovnako limitujúcim faktorom sú poľnohospodárske pôdy zaradené do podľa kódu BPEJ do 5. až 6. skupiny kvality pôdy, na ktorých boli vybudované hydromelioračné zariadenia.
  • Bariérový prvok v krajine: Oplotené areály fotovoltických elektrární predstavujú bariérový prvok pre pohyb a migráciu živočíchov. Pri väčšom plošnom rozsahu fotovoltickej elektrárne alebo fotovoltického parku musí byť ponechaný priechodný koridor pre zver a oplocovať iba menšie celky/súbory solárnych panelov. Oplotenie lokalít fotovoltických elektrární a fotovoltických parkov je odporúčané riešiť zdvihnutím pletiva min 10 cm nad úroveň terénu a vytvoriť takto voľný prechod pre vtáky a menšie cicavce.
  • Vplyv na biotu: K zatrávneniu pozemku fotovoltickej elektrárne alebo fotovoltického parku je potrebné použiť použiť domáce (autochtónne) druhy tráv a bylín, z dôvodu zamedzenia šírenia inváznych rastlín. Na údržbu trávnatého porastu v areálu fotovoltickej elektrárne alebo fotovoltického parku je vhodné jeho kosenie alebo pasenie v mimohniezdnom období, pričom je nevyhnutné zásadne nepoužívať chemické postreky na predmetnej lokalite. Zároveň je vhodné zabezpečiť vizuálne oddelenie fotovoltickej elektrárne od okolitej krajiny výsadbou pôvodných druhov krovín po obvode elektrárne.
  • Vizuálny vplyv na krajinu: Nosné konštrukcie fotovoltickej elektrárne vrátane plochy panelov by mali byť navrhnuté výhradne s antireflexnou matnou povrchovou úpravou vo farebnej úprave, ktorá pomôže začleneniu fotovoltickej elektrárne a fotovoltického parku do krajiny, ktorá zabráni potenciálnemu oslňovaniu resp. napodobňovaniu zrkadliacej sa vodnej hladiny.
  • Likvidácia a recyklácia fotovoltických panelov: Vzhľadom na skutočnosť, že pri výrobe fotovoltických panelov sú využívané i niektoré toxické chemikálie, je likvidácia resp. recyklácia na konci ich doby životnosti veľmi vážnym environmentálnym problémom, ktorý je potrebné koncepčne riešiť. 

Z hľadiska eliminácie vyššie uvedených potenciálnych environmentálnych vplyvov pri výstavbe fotovoltických elektrární v krajine, je koncepčným riešením uprednostnenie lokalizácie fotovoltických elektrární (výkon je vyvedený priamo do distribučnej sústavy) a fotovoltických zariadení (výkon je vyvedený do vlastnej elektroinštalácie stavby) na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti stavby (budovy).

Inštalovaný výkon fotovoltických elektrární na území SR

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy Inštalovaný výkon (MW)
ZSE Distribúcia, a. s. 104,284
SSE Distribúcia, a. s. 242,161
Východoslovenská distribučná, a. s. 133,904
Celkom 480,349

Zdroj: MH SR