Preskočit na obsah

Pôsobnosť SR v EEA

Slovenská republika sa oficiálne stala členom EEA 1. augusta 2001, kedy vstúpila do platnosti Zmluva medzi Európskym spoločenstvom a Slovenskou republikou o účasti SR v EEA a v Európskej informačnej a monitorovacej sieti (EIONET). Po prijatí Slovenska do EEA bol vymenovaný zástupca SR do riadiacej rady EEA (Management Board). Priamym partnerom EEA a zároveň jej Národným ohniskovým bodom (NFP - National Focal Point) za SR sa stala Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). NFP SR zabezpečuje koordináciu a prenos informácií poskytovaných na národnej úrovni EEA a inštitúciám alebo orgánom tvoriacim časť EIONETu.

Bola vytvorená sieť PCPs - hlavných kontaktných bodov (Primary Contact Point) a NRCs - národných referenčných centier v rámci odborných organizácií dotknutých rezortov.

Informačné strediská

Informačné stredisko EEA je interným informačným uzlom EEA rovnako ako spojením medzi EEA a širokou verejnosťou. EEA poskytuje široký rozsah environmentálnych informácií vrátane správ, indikátorov a modelov použitých na ich tvorbu. Navyše poskytuje aj údaje použité na prípravu týchto produktov.

Vítané sú všetky otázky verejnosti a bežne sa EEA snaží odpovedať do jedného týždňa. Na účely diskusie bolo vytvorené pre návštevníkov webu EEA fórum.

Informácie o EEA v SR

O činnosti EEA sa dozviete viac na Ministerstve životného prostredia SR a Slovenskej agentúre životného prostredia, kde sú k dispozícii aj tlačené verzie niektorých publikácií (ostatné sú prístupné online na www.eea.europa.eu).

Kontakt

Odbor komunikácie MŽP SR
Nám. Ľ.Štúra 1
812 35 Bratislava
Tel.:02/ 5956 2713
Fax: 02/ 5956 2481
E-mail: info@enviro.gov.sk

 

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Mgr. Katarína Kosková NFP 
Tel.: 048/4374 184
nrcsk@sazp.sk, nfpsk@sazp.sk