Preskočit na obsah

Členovia EEA

Európska environmentálna agentúra združuje 33 krajín s 27 členskými štátmi EÚ a Islandom, Lichtenštajnskom, Nórskom, Švajčiarskom a Tureckom. Spolupracujúce krajiny tvorí šesť západobalkánskych krajín: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko.
Viac informácií: o EEA [SK / EN].

Organizačná štruktúra

Európsku environmentálnu agentúru riadi predstavenstvo a výbor. Poradným orgánom EEA je vedecký výbor. Výkonný riaditeľ sa zodpovedá predstavenstvu za realizáciu programov a za každodennú prevádzku EEA.

Predstavenstvo EEA pozostáva z jedného zástupcu za každú členskú krajinu, dvoch zástupcov za Komisiu a dvoch vedeckých osobností vymenovaných Európskym parlamentom. K jeho úlohám patrí prijímanie viacročného pracovného programu, ročných pracovných programov a výročných správ, vymenúvanie výkonného riaditeľa a vymenúvanie členov vedeckého výboru.

Viac informácií: http://www.eea.europa.eu