Preskočit na obsah

Európska environmentálna agentúra


Európska environmentálna agentúra (EEA) je jednou z pätnástich špecializovaných agentúr Európskej únie (EÚ) a jedným z jej decentralizovaných orgánov. Zriadená bola v roku 1990 nariadením Rady 90/1210/EEC zo 7. mája 1990, ktoré bolo novelizované 29. apríla 1999 nariadením Rady 99/933/EC. EEA pôsobí v Kodani od roku 1994. Súčasne vznikla aj Európska environmentálna informačná a monitorovacia sieť Eionet, ktorej činnosť EEA koordinuje. V súčasnosti má agentúra 33 členov.Sídlo EEA v Kodani

 

Agentúra analyzuje stav a trendy v oblasti životného prostredia, ako aj hospodárske a sociálne tlaky v tejto oblasti. Zároveň vyvíja scenáre, hodnotí politiku a zabezpečuje kvalitu údajov.

Svoje služby poskytuje najmä Európskej komisii, Európskemu parlamentu a Európskej rade. Okrem nich aj ďalším inštitúciám EÚ ako je Hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov a Európska investičná banka. EEA sa pokúša dosiahnuť obojstrannú komunikáciu s klientmi s cieľom správne určiť ich informačné potreby a zabezpečiť, aby poskytovaným informáciám rozumeli a prijali ich. Informácie využívajú aj obchodné subjekty, akademická obec a mimovládne organizácie. Rovnako je cenným zdrojom poznatkov pre laickú verejnosť.

Ciele Európskej environmentálnej agentúry

Jej cieľom je podpora trvalo udržateľného rozvoja a dosiahnutie významného a merateľného zlepšenia životného prostredia Európy prostredníctvom poskytovania spoľahlivých a nezávislých informácií o životnom prostredí. Je hlavným zdrojom informácií pre tých, ktorí sa podieľajú na príprave, schvaľovaní, zavádzaní a vyhodnocovaní politiky životného prostredia a tiež pre verejnosť.

Európska environmentálna agentúra pomáha Spoločenstvu a členským krajinám prijímať rozhodnutia týkajúce sa kvality životného prostredia a začleňovať environmentálne kritériá do hospodárskych politík. Nová stratégia na roky 2014 - 2018 sa zakladá na troch hlavných činnostiach:

  • pokračovať v uspokojovaní informačných potrieb stanovených v európskych a medzinárodných právnych predpisoch, najmä v  7. environmentálnom akčnom programe;
  • pripraviť vhodnejšie načasované hodnotenia spôsobov a príčin zmien životného prostredia, ako aj environmentálnych politík vrátane 7. environmentálneho akčného programu, stratégie trvalo udržateľného rozvoja EÚ a súvisiacich oblastí;
  • zlepšiť koordináciu a sprostredkovanie environmentálnych údajov a poznatkov v Európe.

V súčasnosti sa zvyšuje dopyt po kvalitných a rýchlo dostupných informáciách z oblasti životného prostredia. Preto EEA zefektívni komunikáciu a informačné služby tak, aby sa environmentálne myslenie dostalo do hlavného prúdu rozhodovania a všedného života európskych občanov.

Viac o činnosti EEA: Európska environmentálna agentúra - kto sme, čo robíme, ako to robíme