Zoznam environmentálnych záťaží k 11. 3. 2019


Zoznam environmentálnych záťaží predstavuje stav environmentálnych záťaží v Informačnom systéme environmentálnych záťaží (IS EZ) k určitému dátumu, t. j. ich počet, zaradenie v jednotlivých častiach registra a pod.

Zoznam environmentálnych záťaží je exportom vybraných informácií z Informačného systému environmentálnych záťaží k danému dátumu, a teda neobsahuje online dáta, ako je to napríklad priamo v IS EZ, ako aj v príslušných prevádzkovaných sieťových službách včlenených pod IS EZ. Zoznam environmentálnych záťaží môže poslúžiť ako zdroj informácií pre tých užívateľov, ktorí nevyužívajú sieťové služby, ale potrebujú selektovať informácie nad rámec filtrov implementovaných v rámci IS EZ.

Na používanie tohto zoznamu sa vzťahujú obdobné pravidlá používania ako v prípade verejne prístupných webových a sieťových služieb IS EZ. Tieto pravidlá môžete nájsť na: https://envirozataze.enviroportal.sk/LicenciaAtributoveUdaje.aspx

Zoznam environmentálnych záťaží k 11. 3. 2019 [xlsx, 614 kB ]