Preskočit na obsah

Pôvodca environmentalnej záťaže

Pôvodca je každý, kto svojou činnosťou spôsobil environmentálnu záťaž (EZ) okrem prípadov, ak:

  • sa štát zaviazal sanovať EZ na základe zmluvy uzatvorenej pred účinnosťou zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo na základe rozhodnutia vlády SR alebo
  • EZ vznikla v dôsledku ukladania odpadov, ktoré bolo v súlade s právoplatným povolením.

 Povinnosti pôvodcu EZ

  • Pôvodca je povinný zabezpečiť vypracovanie a realizáciu plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže (ďalej len „plán prác“).
  • Pôvodca je povinný uhradiť všetky náklady súvisiace s vypracovaním a realizáciou plánu prác.
  • Ak pôvodca nezabezpečí vypracovanie a realizáciu plánu prác, príslušné ministerstvo zabezpečí tieto činnosti z verejných prostriedkov v prípade bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia ľudí alebo životného prostredia, pričom nie sú dotknuté povinnosti pôvodcu ani pravidlá v oblasti štátnej pomoci. Pôvodca je povinný vynaložené finančné prostriedky uhradiť príslušnému ministerstvu v lehote najneskôr do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o ukončení realizácie plánu prác vydaného podľa § 9 ods. 3.