Preskočit na obsah

Povinnosti občana

Občan, ktorý má podozrenie o existencii environmentálnej záťaže, môže túto skutočnosť oznámiť Ministerstvu životného prostredia SR alebo okresnému úradu (odbor starostlivosti o ŽP). Ak sa oznámenie vzťahuje na environmentálnu záťaž, ktorá už je zapísaná v informačnom systéme environmentálnych záťaží, ministerstvo alebo okresný úrad oboznámi o tejto skutočnosti osobu, ktorá podala oznámenie.
 
Oznámenie o existencii environmentálnej záťaže sa podáva v listinnej forme, elektronickej forme ( 37 kB) alebo ústne do zápisnice.
Ministerstvo najneskôr do 30 dní od obdržania úplného oznámenia vykoná vlastné zisťovanie skutočností uvedených v oznámení a dostupných informácií na účel preverenia existencie environmentálnej záťaže, najmä preskúma dokumentáciu a vykoná miestnu obhliadku.
 
Ministerstvo po ukončení identifikácie environmentálnej záťaže bezodkladne zabezpečí jej zápis do informačného systému environmentálnych záťaží, zašle informáciu o ukončení identifikácie environmentálnej záťaže na zápis do katastra nehnuteľností a oznámi ukončenie identifikácie environmentálnej záťaže do 15 dní od zápisu do katastra nehnuteľností vlastníkovi nehnuteľnosti, užívateľovi nehnuteľnosti, ak vlastník nehnuteľnosti nie je súčasne jeho užívateľom, alebo správcovi nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž, a obci, v ktorej území sa nachádza environmentálna záťaž.