Povinná osoba EZ


Určenie povinnej osoby podľa zákona č. 409/2011 Z. z.

 • Ak pôvodca zanikol alebo zomrel, okresný úrad životného prostredia určí rozhodnutím za povinnú osobu právneho nástupca pôvodcu. Za právneho nástupcu pôvodcu sa nepovažuje dedič a osoba ustanovená v osobitnom predpise napr. reštituent.
 • Ak pôvodca nie je známy alebo ak nemožno určiť povinnú osobu, okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP určí za povinnú osobu vlastníka nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž.

Za povinnú osobu nemožno určiť osobu, ktorá preukáže aspoň jednu z nasledujúcich skutočností:

 • vo vzťahu k EZ boli vynaložené finančné prostriedky určené v zmluve uzatvorenej podľa osobitného predpisu na zlepšenie stavu zložiek ŽP (vynaložené finančné prostriedky sa preukazujú dokumentáciou o zlepšení stavu zložiek ŽP, napr. záverečná správa zo sanácie EZ, kolaudačné rozhodnutie);
 • vo vzťahu k EZ boli splnené všetky záväzky na zlepšenie stavu zložiek ŽP, splnené záväzky sa preukazujú dokumentáciou o zlepšení stavu zložiek ŽP;
 • štát sa zaviazal sanovať EZ na základe zmluvy uzatvorenej pred účinnosťou tohto zákona alebo na základe rozhodnutia vlády SR;
 • EZ vznikla v dôsledku ukladania odpadov, ktoré bolo v súlade s právoplatným povolením;
 • nadobudla nehnuteľnosť na základe dedenia a zároveň nepokračovala v činnosti, ktorá viedla k vzniku EZ;
 • po nadobudnutí nehnuteľnosti nepokračovala v činnosti, ktorá viedla k vzniku EZ a v čase nadobudnutia nehnuteľnosti o EZ nemohla vedieť alebo
 • po nadobudnutí nehnuteľnosti pokračovala v činnosti, ktorá viedla k vzniku EZ, ale nepoškodzovala horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu alebo ľudské zdravie.

Na povinnú osobu sa vzťahujú povinnosti pôvodcu EZ.
 
Konanie o určení povinnej osoby začne okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP z vlastného podnetu na návrh vlastníka, užívateľa alebo správcu nehnuteľnosti, na ktorej sa EZ nachádza, ministerstva alebo na základe oznámenia podľa § 7 zákona č. 409/2011 Z. z..
 
Rozhodnutie o určení povinnej osoby obsahuje:

 • názov EZ podľa registračného EZ;
 • názov a kód katastrálneho územia, názov a číselný kód obce, okresu a kraja, v ktorom sa EZ nachádza;
 • lehotu na predloženie návrhu plánu prác.

Právoplatné rozhodnutie o určení povinnej osoby zašle okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP ministerstvu ŽP na účely aktualizácie údajov v informačnom systéme environmentálnych záťaží.
 
Obmedzenie prevodu nehnuteľnosti a vlastníckeho práva
Ak je pôvodca alebo povinná osoba zároveň vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza EZ, môže previesť nehnuteľnosť na inú osobu až potom, ako zabezpečí vykonanie geologického prieskumu životného prostredia týkajúceho sa tejto nehnuteľnosti. Súčasťou zmluvy o prevode nehnuteľnosti je záverečná správa geologickej úlohy, ktorou je geologický prieskum životného prostredia. Každý takýto prevod nehnuteľnosti je pôvodca alebo povinná osoba povinná písomne oznámiť okresnému úradu životného prostredia spolu so zaslaním zmluvy o prevode nehnuteľnosti.
 
 

Nový Príspevok

V prípade, že chcete byť upovedomený o reakcii na Vašu otázku, zaregistrujte sa alebo zadajte svoj mail.

Komentáre