Preskočit na obsah

Povinná osoba EZ

Určenie povinnej osoby
Ak pôvodca zanikol alebo zomrel, okresný úrad v sídle kraja určí rozhodnutím za povinnú osobu právneho nástupca pôvodcu. Na účely tohto zákona sa za právneho nástupcu pôvodcu nepovažuje dedič a osoba ustanovená v osobitnom predpise, napr. reštituent.
Ak pôvodca nie je známy alebo ak nemožno určiť povinnú osobu podľa odseku 1, okresný úrad v sídle kraja určí za povinnú osobu vlastníka nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž.

Za povinnú osobu nemožno určiť osobu, u ktorej sa preukáže, že:

 • vo vzťahu k environmentálnej záťaži boli vynaložené finančné prostriedky určené v zmluve uzatvorenej podľa osobitného predpisu na zlepšenie stavu zložiek životného prostredia; vynaložené finančné prostriedky sa preukazujú dokumentáciou o zlepšení stavu zložiek životného prostredia (napr. záverečná správa zo sanácie EZ, kolaudačné rozhodnutie),
 • vo vzťahu k environmentálnej záťaži boli splnené všetky záväzky na zlepšenie stavu zložiek životného prostredia; splnené záväzky sa preukazujú dokumentáciou o zlepšení stavu zložiek životného prostredia,štát sa zaviazal sanovať environmentálnu záťaž na základe zmluvy uzatvorenej pred účinnosťou tohto zákona alebo na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky alebo
 • environmentálna záťaž vznikla v dôsledku ukladania odpadov, ktoré bolo v súlade s právoplatným povolením.

Za povinnú osobu nemožno určiť osobu, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž, u ktorej sa preukáže, že:

 • nadobudla nehnuteľnosť na základe dedenia a zároveň nepokračovala v činnosti, ktorá viedla k vzniku environmentálnej záťaže,
 • po nadobudnutí nehnuteľnosti nepokračovala v činnosti, ktorá viedla k vzniku environmentálnej záťaže a v čase nadobudnutia nehnuteľnosti o environmentálnej záťaži nemohla vedieť alebo
 • po nadobudnutí nehnuteľnosti pokračovala v činnosti, ktorá viedla k vzniku environmentálnej záťaže, ale nepoškodzovala horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu alebo ľudské zdravie.

Na povinnú osobu a na príslušné ministerstvo sa vzťahujú povinnosti a postup pôvodcu EZ.
Ak environmentálna záťaž bezprostredne ohrozuje život, zdravie alebo životné prostredie a povinná osoba nezabezpečí vypracovanie alebo realizáciu plánu prác, príslušné ministerstvo zabezpečí tieto činnosti z verejných prostriedkov. Povinná osoba je povinná vynaložené finančné prostriedky uhradiť príslušnému ministerstvu do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o ukončení realizácie plánu prác vydaného podľa § 9 ods. 3. Ustanovením prvej vety nie sú dotknuté pravidlá v oblasti štátnej pomoci.
    
Konanie o určení povinnej osoby
Konanie o určení povinnej osoby začne okresný úrad v sídle kraja z vlastného podnetu, na návrh vlastníka, užívateľa alebo správcu nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž, z podnetu ministerstva alebo na základe oznámenia podľa § 7.

Návrh vlastníka, užívateľa alebo správcu nehnuteľnosti obsahuje:
 • identifikačné údaje vlastníka, užívateľa alebo správcu nehnuteľnosti,
 • názov environmentálnej záťaže podľa registračného listu environmentálnej záťaže,
 • názov a kód katastrálneho územia podľa údajov z evidencie katastra nehnuteľností, názov a číselný kód obce, okresu a kraja, v ktorom sa environmentálna záťaž nachádza.
Rozhodnutie o určení povinnej osoby okrem všeobecných náležitostí obsahuje:
 • názov environmentálnej záťaže podľa registračného listu environmentálnej záťaže,
 • názov a kód katastrálneho územia, názov a číselný kód obce, okresu a kraja, v ktorom sa environmentálna záťaž nachádza,
 • lehotu na predloženie plánu prác podľa § 8 ods. 1.

Právoplatné rozhodnutie o určení povinnej osoby zašle okresný úrad v sídle kraja ministerstvu na účely aktualizácie údajov v informačnom systéme environmentálnych záťaží. Okresný úrad v sídle kraja zastaví konanie o určení povinnej osoby, ak povinnú osobu nemožno určiť a doručí právoplatné rozhodnutie o zastavení konania ministerstvu na účely aktualizácie údajov v informačnom systéme environmentálnych záťaží. Okresný úrad v sídle kraja na základe oznámenia podľa § 7 zruší rozhodnutie o určení povinnej osoby a vydá nové rozhodnutie o určení povinnej osoby alebo konanie zastaví do 20 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa § 7. Ak nebolo možné určiť povinnú osobu, vláda Slovenskej republiky na návrh ministerstva rozhodne o tom, ktoré príslušné ministerstvo má zabezpečiť vykonanie povinností povinnej osoby podľa § 3 ods. 2 a 3. Vláda Slovenskej republiky rozhodne na návrh ministerstva o tom, ktoré je príslušné ministerstvo podľa § 3 ods. 4.

Rozsah plnenia povinností pôvodcov a povinných osôb
Ak existuje viac pôvodcov jednej environmentálnej záťaže, plnia povinnosti podľa v rozsahu, v akom sa podieľali na vzniku environmentálnej záťaže. Ak nemožno určiť rozsah, v akom sa podieľali na vzniku environmentálnej záťaže, plnia tieto povinnosti spoločne a nerozdielne. Ak je určených viac povinných osôb jednej environmentálnej záťaže, ktoré nie sú vlastníkmi nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž, plnia povinnosti spoločne a nerozdielne.  
Ak je určených viac povinných osôb jednej environmentálnej záťaže, ktoré sú vlastníkmi nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž, plnia povinnosti podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti, na ktorej sa environmentálna záťaž nachádza.   
Ak je určených viac povinných osôb podľa § 4 ods. 1, pričom aspoň jedna z povinných osôb je vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž a zároveň aspoň jedna z povinných osôb nie je vlastníkom ani spoluvlastníkom tejto nehnuteľnosti, plnia povinnosti podľa § 3 ods. 2 a 3 spoločne a nerozdielne.
    
V rozhodnutí o určení povinnej osoby sa vymedzí miera plnenia povinností jednotlivých povinných osôb.    

Obmedzenie prevodu nehnuteľnosti a vlastníckeho práva
Ak je pôvodca alebo povinná osoba zároveň vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza environmentálna záťaž, môže previesť nehnuteľnosť na inú osobu až potom, keď zabezpečí vykonanie geologického prieskumu životného prostredia týkajúceho sa tejto nehnuteľnosti; súčasťou zmluvy o prevode nehnuteľnosti je záverečná správa geologickej úlohy, ktorou je geologický prieskum životného prostredia.Každý takýto prevod nehnuteľnosti je pôvodca alebo povinná osoba povinná písomne oznámiť okresnému úradu v sídle kraja spolu so zaslaním zmluvy o prevode nehnuteľnosti.