Preskočit na obsah

Právne predpisy SR

 • Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
 • Zákon NR SR č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č 381/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 383/2018 Z. z. o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 83/1993 Z. z. o štátnych prírodných rezerváciách v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 293/1996 Z. z., ktorou sa uverejňuje zoznam chránených areálov a prírodných pamiatok a vyhlasujú sa národné prírodné pamiatky v Slovenskej republike
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 292/2001 Z. z., ktorou sa vyhlasujú národné prírodné pamiatky
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 17/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné prírodné rezervácie a uverejňuje zoznam prírodných rezervácií v znení vyhlášky MŽP SR č. 420/2003 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov
 • Nariadenie vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky
 • Nariadenie vlády SR č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty, v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády SR č. 438/2005 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku a o spôsobe výpočtu náhrady
 • Nariadenie  vlády SR č. 23/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na pokusné účely alebo na iné vedecké účely

Národné parky

 • Nariadenie vlády SR č. 58/2003 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Tatranský národný park
 • Nariadenie vlády SR č. 140/2002 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra
 • Nariadenie vlády SR č. 101/2002 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský kras (redakčné oznámenie o oprave chýb uverejnené v čiastke 135/2004)
 • Nariadenie vlády SR č. 278/2022 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Muránska planina, jeho zóny a ochranné pásmo
 • Nariadenie vlády SR č. 258/1997 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Poloniny
 • Nariadenie vlády SR č. 182/1997 Z. z. o Národnom parku Nízke Tatry
 • Nariadenie vlády SR č. 47/1997 Z. z. o Pieninskom národnom parku v znení nariadenia vlády SR č. 335/2004 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 319/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zóny Pieninského národného parku
 • Nariadenie vlády SSR č. 24/1988 Zb. o Národnom parku Malá Fatra v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z. z.
 • Nariadenie vlády SR č. 69/2016 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj, jeho zóny a ochranné pásmo

Chránené krajinné oblasti

 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 122/2004 Z. z. o Chránenej krajinnej oblasti Latorica
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 420/2003 Z. z., ktorou sa ustanovuje územie Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava a jej zóny
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 396/2003 Z. z. o Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 530/2001 Z. z. o Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 433/2001 Z. z. o Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 431/2001 Z. z. o Chránenej krajinnej oblasti Poľana
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 138/2001 Z. z. o Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 111/1999 Z. z., ktorou sa územie Vihorlat ustanovuje za chránenú krajinnú oblasť
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 81/1998 Z. z. o Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy
 • Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č. 14/1989 Zb. o chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č. 220/1988 Zb. o chránenej krajinnej oblasti Záhorie v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č. 58/1985 Zb., ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Ponitrie v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č. 68/1984 Zb., ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Kysuce v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č. 124/1979 Zb., ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z. z.

Chránené vtáčie územia

 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 173/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Horná Orava
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 216/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Malé Karpaty
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 377/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Lehnice
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 234/2006 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Sysľovské polia
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 593/2006 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dolné Považie
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 17/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tribeč
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 18/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 19/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Ondavská rovina
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 20/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Poiplie
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 21/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Kráľová
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 22/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Košická kotlina
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 23/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Parížske močiare
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Poľana
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 25/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Bukovské vrchy
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 26/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Medzibodrožie
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 27/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 30/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Cerová vrchovina - Porimavie
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 31/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Žitavský luh
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 32/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Sĺňava
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 437/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 440/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské luhy,  v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 466/2013 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 434/2009 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 435/2009 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dubnické štrkovisko
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 436/2009 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Senianske rybníky
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 438/2009 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Laborecká vrchovina
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 439/2009 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Muránska planina - Stolica
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 187/2010 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 189/2010 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Nízke Tatry
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 192/2010 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slovenský kras
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 193/2010 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slanské vrchy
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 194/2010 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Veľká Fatra
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 195/2010 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Vihorlatské vrchy
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 196/2010 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Volovské vrchy
 • Nariadenie vlády SR č. 145/2015, ktorým sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 2/2011 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Malá Fatra
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 3/2011 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slovenský raj
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 4/2011 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tatry
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 26/2011 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Chočské vrchy
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 27/2011 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Špačinsko-nižnianske polia
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 28/2011 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Čergov
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 434/2012 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Levočské vrchy

Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia
Aktualizované k 31. 5. 2023