Prioritný akčný rámec financovania Natura 2000 v Slovenskej republike pre EÚ programové obdobie 2014 – 2020 (PAF)

Dátum schválenia: 25. 04. 2013 (revízia 25. 06. 2015)
Forma: na úrovni MŽP SR
Dokument na stiahnutie: SK

 

Prioritný akčný rámec financovania Natura 2000 v Slovenskej republike pre EÚ programové obdobie 2014 – 2020 (PAF) bol spracovaný podľa formátu schváleného Európskou komisiou pre naplnenie článku 8 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (smernica o biotopoch).
Účelom dokumentu je určiť priority (ciele, opatrenia, aktivity), ktorými sa dosiahne cieľ 1 Stratégie EÚ na ochranu biodiverzity do roku 2020:
“zastaviť zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov európskeho významu ... a dosiahnuť výrazné a merateľné zlepšenie ich stavu do roku 2020, aby v porovnaní so súčasnými posúdeniami
(i) o 100 % viac posúdení biotopov a o 50 % viac posúdení druhov podľa smernice o biotopoch vykazovalo zlepšený stav ochrany a
(ii) o 50 % viac posúdení druhov v rámci smernice o ochrane vtáctva vykazovalo bezpečný alebo zlepšený stav”.

Zodpovedným orgánom je Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so ŠOP SR. Hlavným indikátorom celkovej úspešnosti PAF sú výsledky hodnotenia stavu biotopov a druhov (členské štáty predložia Európskej komisii v roku 2019 správu podľa článku 17 smernice o biotopoch a podľa článku 12 smernice o ochrane vtáctva, obe za obdobie 2013 – 2018). Ďalšími indikátormi plnenia PAF bude plnenie priorít na národnej úrovni, ako aj jednotlivých opatrení na dosiahnutie stanovených cieľov. Medzi merateľné ukazovatele patrí počet vyhlásených území európskeho významu, počet spracovaných a realizovaných programov starostlivosti a programov záchrany druhov, ako aj počet projektov, ktoré prispejú k plneniu cieľov PAF. Hodnotenie PAF bude súbežné s hodnotením plnenia programov využívania EÚ finančných nástrojov v období 2014 – 2020 a s vyhodnocovaním plnenia Akčného plánu na implementáciu opatrení vyplývajúcich z Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020, ktoré je plánované v 2 ročných intervaloch (rok 2016 a 2018) a ktorého značná časť prispieva k zlepšeniu stavu biotopov a druhov európskeho významu a Natura 2000.