Preskočit na obsah

Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 - dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky - Slovensko 2030

Dátum schválenia: 20. 1 .2021
Forma: Uznesenie vlády SR č. 41/2021
Dokument na stiahnutie: SK

Materiál vychádza z Národných priorít implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a z participatívneho procesu tvorby návrhu Vízie a stratégie rozvoja SR do roku 2030.

Predkladaná dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja plní zároveň aj úlohu Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR. Integruje teda sektorové priority a priority regionálneho a územného rozvoja, čím sa prepája práca celej verejnej správy, t. j. ústredných orgánov štátnej správy a samosprávnych orgánov. Z obsahovej stránky je dokument Slovensko 2030 založený na štyroch kľúčových princípoch:

  • udržateľnosti, t. j. rovnováhe medzi dostupnými zdrojmi a ich využitím,
  • prednosti kvality života pred hospodárskym rastom,
  • efektívnosti založenej na synergii a
  • integrácii politík a ich nástrojov.

Materiál sa prierezovou spoluprácou snaží mobilizovať orgány verejnej správy pri harmonizácii medziodvetvových politík a implementácii európskych programov. Vzhľadom na časové zameranie Agendy 2030 je predkladaný dokument orientovaný na rok 2030.

Medzi jej ciele v oblasti bioty patrí:

I.5 Zabezpečiť efektívny a udržateľný manažment prírodných zdrojov

  1. Zabezpečiť ochranu, obnovu a zveľaďovanie prírodných zdrojov vrátane zabezpečenia stability a zdravia ekosystémov a ich služieb a premietnutie adaptačných a mitigačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy do všetkých rezortných strategických dokumentov a dokumentov rozvoja obcí a regiónov ako nadradený verejný záujem (napr. v plánovaní dopravy, v energetike, územnom plánovaní, vodnom hospodárstve, pôdohospodárstve, lesníctve, udržateľnom cestovnom ruchu, v celkovej starostlivosti o krajinu a iné);
  2. Vytvoriť integrovaný koncept ochrany a tvorby sídelnej aj otvorenej krajiny na základe Európskeho dohovoru o krajine a zásad ochrany ekosystémov a ekosystémových služieb.


Bližšie informácie:
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25655/1