Národný akčný plán Slovenskej republiky 2014 – 2019 na presadzovanie uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi

Dátum schválenia: 04. 12. 2013
Forma: Uznesenie vlády SR č. 694/2013
Dokument na stiahnutie: SK

 

Plán bol vypracovaný multidisciplinárnou integrovanou skupinou odborníkov zameranou na elimináciu environmentálnej kriminality zriadenou pri Medzirezortnom expertnom koordinačnom orgáne pre boj so zločinnosťou.

Národný akčný plán bol vypracovaný na základe Odporúčania  Komisie z 13. júna 2007, ktorým sa určuje súbor opatrení na presadzovanie uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Akčný plán EÚ). Komisia prijala Akčný plán EÚ, kde odporúča členským štátom prijať národné akčné plány, ktoré majú obsahovať jednoznačné ciele a časové rámce a ktoré sa majú pravidelne prehodnocovať. Súčasťou národných akčných plánov majú byť opatrenia na zvýšenie kapacity presadzovania práva v oblasti CITES a na zintenzívnenie spolupráce a výmeny informácií v rámci členského štátu, medzi členskými štátmi EÚ ako aj s tretími krajinami  (výmena informácií a spolupráca kontrolných orgánov a orgánov činných v trestnom konaní, zefektívnenie kontrolnej činnosti, školenia kompetentných orgánov v problematike CITES, zabezpečenie efektívnych sankcií a zariadení pre umiestnenie zhabaných/prepadnutých exemplárov, informovanie verejnosti...).

Predložený návrh Národného akčného plánu obsahuje všetky relevantné opatrenia odporúčané Komisiou.

Plán je revidovaný a aktualizovaný raz ročne počas jeho päťročného trvania v rámci zasadnutia Multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov. Táto úloha sa vyhodnocuje pre vládu SR raz ročne cez systém Jastrab. Ostatné úlohy akčného plánu sa vyhodnocujú priebežne, t. j. 2x ročne (jún a december) tiež cez systém Jastrab.