Aktualizácia Programu starostlivosti o mokrade Slovenska do roku 2024

Dátum schválenia: 3. 4. 2019
Forma: Uznesenie vlády SR č. 144/ 2019
Dokument na stiahnutie: SK
 
Aktualizovaný Program starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2015 – 2021 a jeho Akčný plán na roky 2015 – 2018 bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 304 z 3. júna 2015. Aktualizovaný Program starostlivosti o mokrade Slovenska do roku 2024 a jeho Akčný plán pre mokrade na roky 2019 – 2021 bol vypracovaný v zmysle úlohy C.3 uvedeného uznesenia. Východiskom boli strategické ciele 4. ramsarského strategického plánu na roky 2016 – 2024, schválené dokumenty a podklady predložené Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, jeho rezortnými organizáciami zodpovednými za plnenie jednotlivých úloh.