Akčný plán pre mokrade na roky 2019 – 2021 k Programu starostlivosti o mokrade Slovenska do roku 2024

Dátum schválenia: 3. 4. 2019
Forma: Uznesenie vlády SR č. 144/ 2019
Dokument na stiahnutie: SK
 
Akčný plán 2019 – 2021 nadväzuje na Akčný plán pre mokrade na roky 2015 – 2018, pričom navrhnuté opatrenia vyplývajú z aktuálnych priorít a kapacít na národnej úrovni. Akčný plán 2019 – 2021 pozostáva zo 65 úloh, ktoré spolu prispievajú k plneniu cieľov, resp. 4 strategických zámerov (vrátane 1 operatívneho). Vychádza z predošlého plánu, ktorý bol zostavený z podkladov, ktoré navrhli a odsúhlasili dotknuté rezorty a inštitúcie v rámci konzultácií. Bol navrhnutý tak, aby významnou mierou prispel k zlepšeniu poznania mokradí, k ich ochrane i obnove, k múdremu a udržateľnému využívaniu a v neposlednom rade k zvyšovaniu povedomia verejnosti.

Zámer 1 – Riešenie príčin úbytku a degradácie mokradí
Zámer 2: Efektívna ochrana a manažment sústavy ramsarských lokalít
Zámer 3: Múdre a udržateľné využívanie všetkých mokradí
Zámer 4: Podpora uplatňovania a realizácie