Preskočit na obsah

Biota

Pod biotou rozumieme flóru a faunu územia, teda všetky rastlinné a živočíšne organizmy. Ich diverzita tvorí jedinečnú, sotva vyčísliteľnú a ničím nenahraditeľnú hmotu celej planéty. Biologická rozmanitosť života na Zemi zahŕňa milióny druhov rastlín, živočíchov a mikroorganizmov, spletité ekosystémy, ktoré vytvárajú a všetky gény, ktoré obsahujú. Zabezpečuje nespočetné ekologické a environmentálne funkcie, prispieva k blahobytu ľudstva okrem iného ako zdroj potravy, vody, liečiv a priemyselných produktov. Ľudstvo od svojho vzniku využíva úžitkovú hodnotu biologických zdrojov, ktoré sú základným a nevyhnutným predpokladom jeho existencie a prežitia. Živočíchy, rastliny ani ľudia nemôžu žiť izolovane, sú tu vzájomné súvislosti a vzťahy.

Geografická poloha Slovenska v strede Európy a na hranici Karpát a Panónskej nížiny podmieňuje bohatosť flóry a fauny. Pre Slovensko majú svojou jedinečnosťou význam pôvodné a prirodzené rastlinné spoločenstvá Západných Karpát, pričom predstavujú pestrú paletu od teplomilných a suchomilných až po vlhkomilné a od nížinných až po vysokohorské. Z celkového počtu 12 618 druhov rastlín na Slovensku sa však skoro štvrtina pôvodných druhov rastlín nachádza v rôznom stupni ohrozenosti.

Živočíchy rovnako tvoria nezastupiteľnú zložku všetkých typov spoločenstiev biosféry. V zložitých potravných reťazcoch prispievajú rozhodujúcou mierou k ekologickej rovnováhe v obehu látok a energie. Geografická poloha Slovenska podmieňuje aj bohatstvo diverzity fauny. Opísaných bolo u nás viac ako 28 800 živočíšnych druhov, no ich ohrozenosť je čoraz aktuálnejšia.

Strata jedného organizmu môže však ovplyvniť život iných. Preto je veľmi dôležité uvedomiť si, aká je biodiverzita dôležitá pre náš život. Treba sa o ňu starať a chrániť si ju ako najväčšie bohatstvo.

Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia