Právne predpisy SR

Prehľad právnych predpisov s anotáciou:  (55 kB),  (37 kB)

 • Zákon NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z., 219/2008 Z. z., 540/2008 Z. z., 396/2009 Z. z., 39/2013 Z. z., 57/2013 Z. z.,34/2014 Z. z., 254/2015 Z. z., 177/2018 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia životného prostredia a o z mene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky MPRV SR č. 59/2013 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 514/2008 Z. z., 515/2008 Z. z., 258/2011 Z. z., 39/2013 Z. z., 180/2013 Z. z., 210/2019 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z., 384/2009 Z. z., 110/2010 Z. z., 136/2010 Z. z., 145/2010 Z. z., 268/2010 Z. z., 258/2011 Z. z., 409/2011 Z. z., 311/2013 Z. z., 160/2014 Z. z., 91/2016 Z. z., 125/2016 Z. z., 315/2016 Z.z., 147/2017 Z. z., 49/2018 Z. z., 51/2018 Z. z., 177/2018 Z. z., 353/2018 Z. z., 221/2019 Z. z.  
 • Vyhláška MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení vyhlášky MPŽPRR SR č. 340/2010 Z. z., 22/2015 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 203/2009 Z. z., 111/2010 Z. z.
 • Zákon NR SR č.136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z.,  202/2008 Z. z., 203/2009 Z. z., 111/2010 Z. z., 394/2015 Z. z., 277/ 2018 Z. z., 194/2018 Z. z., 177/2018 Z. z., 305/2018 Z. z.
 • Vyhláška MP SR č. 245/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o certifikácii hnojív a uznávaní výsledkov laboratórnych a vegetačných skúšok hnojív
 • Vyhláška MP SR č. 151/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o agrochemickom skúšaní pôd a o skladovaní a používaní hnojív
 • Vyhláška MH SR č. 577/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú typy hnojív, zloženie, balenie a označovanie hnojív, analytické metódy skúšania hnojív, rizikové prvky, ich limitné hodnoty pre jednotlivé skupiny hnojív, prípustné odchýlky a limitné hodnoty pre hospodárske hnojivá
 • Zákon NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z.,  359/2007 Z. z., 360/2007 Z. z., 540/2008 Z. z., 499/2009 Z. z.,  117/2010 Z. z., 96/2012 Z. z., 345/2012 Z. z., 115/2013 Z. z., 180/2013 Z. z.,182/2014 Z. z., 125/2016 Z. z., 153/2017 Z. z., 110/2018 Z. z., 177/2018 Z. z., 158/2019 Z. z.
 • Vyhláška MPHRV SR č. 12/2009 o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov

Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia
Aktualizované k 29. 10. 2019