X Vážení návštevníci portálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že v piatok 22. 1. (po 16:00) bude Enviroportál nedostupný z dôvodu technickej údržby. Ďakujeme za pochopenie.
Tím Enviroportálu

Kontaminácia pôd

Obsah rizikových stopových prvkov v pôdach s vysokým stupňom biotoxicty pre teplokrvné živočíchy a človeka patrí k najdôležitejším parametrom monitorovania pôd. Tieto prvky sa vyskytujú v pôdach v rôznych koncentráciách a v rôznych formách. Rôzny je aj ich pôvod a zdroj. Zdôrazňujeme, že rovnako dôležitý je ich vysoký obsah v prirodzených endogénnych geochemických anomáliách, ktoré sú v horských oblastiach Slovenska veľmi časté, ako aj výskyt, ktorý je zapríčinený lokálnym, regionálnym, alebo globálnym vplyvom emisií z rôznych antropogénnych aktivít (priemysel, energetika, kúrenie, doprava, poľnohospodárstvo).

V monitoringu pôd SR sa sledujú obsahy týchto prvkov:

  • Cd, Pb, Cr, Zn, Hg, Ni, Co, Se, As a to ich celkový obsah, obsah v 2M HNO3, v prípade As v 2M HCl a experimentálne aj mobilné a mobilizovateľné formy týchto prvkov. V prípade F sa sleduje len jeho vodorozpustná forma.

Celkový obsah zahŕňa všetky formy, v ktorých sa určitý prvok v pôde vyskytuje. Predstavuje základnú informáciu o obsahu prvku v pôde. Slúži pre porovnanie s ich obsahom v horninách, pre porovnanie rôznych regiónov medzi sebou, pri určovaní prirodzených pozaďových hodnôt, ako aj pre porovnanie s priemernými obsahmi prvkov v zemskej kôre (klarkové obsahy), čo je dôležité z celoštátneho aj medzinárodného hľadiska.

Pri použití celkových obsahov prvkov z hľadiska posudzovania hygienického stavu (biotoxicity) pôdy, treba si uvedomiť, že len malá časť celkového obsahu sa môže dostať do potravového reťazca. Preto sú všetky hygienické limity pre túto formu najvyššie.

Obsah v 2M HNO3 (u As v 2M HCl), označovaný ako potenciálne uvoľniteľný obsah, zahrňuje rôzne frakcie prvkov z hľadiska ich rozpustnosti. V monitoringu pôd SR sa používa výluh 2M HNO3 (Cd, Pb, Cr, Zn, Cu, Ni, Co) a výluh 2M HCl (As). Tieto výluhy predstavujú u nás určitý kompromis, pretože v plošnom prieskume kontaminácie pôd sa používajú už od r. 1992 a často sa používali aj vo výskumoch v predchádzajúcom období. Ich používaním sa zachováva kontinuita s predchádzajúcim výskumom a prieskumom. Tieto výluhy umožňujú s dostatočnou citlivosťou zistiť aj minimálne, aj maximálne obsahy u všetkých prvkov v pôdach. Ich použitie je menej náročné z hľadiska nákladov na laboratórne stanovenie (príprava výluhov), v porovnaní s celkovým obsahom a sú uvedené aj v príslušných legislatívnych predpisoch. Sú veľmi vhodné pre mapovanie kontaminácie pôd (umožňujú použiť hustejšiu sondážnu sieť pri nízkych nákladoch).

Mobilné a mobilizovateľné formy = súhrn foriem rizikových prvkov, ktoré majú perspektívne najväčší význam pre posudzovanie hygienického stavu pôd (biotoxicity), pretože zahrňujú len ľahko uvoľniteľné a z veľkej časti rastlinami prijateľné formy. Vzhľadom na rôzne chovanie sa jednotlivých prvkov, nie je zatiaľ ani u nás, ani vo svete, zaužívaná jednotná štandardná metóda, resp. jeden univerzálny výluh pre stanovenie obsahu týchto foriem rizikových prvkov. Najčastejšie sa rozlišujú mobilné a mobilizovateľné formy. Mobilné formy zahrňujú: vodorozpustné a výmenné nešpecificky absorbované formy a ľahko rozpustné komplexné organické zlúčeniny s rizikovými prvkami; mobilizovateľné formy zahrňujú: formy viazané na karbonáty, formy špecificky adsorbované a okludované na povrchu koloidných častíc, ďalej organominerálne komplexy, v ktorých sú rizikové prvky viazané, prípadne ešte frakcie viazané na Mn oxidy a organicky viazané.

Zhodnotenie kontaminácie pôd SR

Pretože mnohí užívatelia informácií o kontaminácii pôd požadujú celkové zhodnotenie stavu kontaminácie pôd (súhrnne za všetky rizikové prvky a organické polutanty), aby ich mohli využiť napr. pre územné plánovanie, alebo všeobecné zhodnotenie jednotlivých častí SR, vyjadrujeme stav kontaminácie pôd kategóriami podľa limitov najvyšších prípustných hodnôt škodlivých látok (Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 531/1994).

Pre zhodnotenie stavu kontaminácie pôd sú použité nasledovné kategórie:

Pod A, A1 Nekontaminované pôdy s obsahom všetkých hodnotených rizikových látok pod limitom A (pre celkový obsah prvku), resp. A1 (pre obsah prvku 2M HNO3, resp. 2M HCl).

A - B Rizikové pôdy - obsah najmenej jednej z rizikových látok prekračuje limit A1 A, až po limit B. Obsah týchto látok je nad hranicami prirodzeného pozadia a môže sa prejaviť zvýšením ich obsahu v rastlinách (na kyslých pôdach, alebo u rastlín, resp. ich častí, ktoré v zvýšenej miere prijímajú rizikové stopové prvky).

B - C Kontaminované pôdy - obsah najmenej jednej z rizikových látok prekračuje limit B, až po limit C uvedeného legislatívneho predpisu. Vo väčšine prípadov sa už prejavuje zvýšeným obsahom v rastlinách, a to nad hygienickými limitmi pre potraviny, alebo krmoviny.

Nad D Silne kontaminované pôdy - obsah najmenej jednej z rizikových látok prekračuje limit C a prejavuje sa takým vysokým obsahom v rastlinách, že legislatívna norma určuje sanáciu takýchto pôd a prísnu kontrolu ich vstupu do potravového reťazca.