Preskočit na obsah

Prístupové práva užívateľov k informáciám

MŽP SR, MP SR Orgány štátnej správy:

 • súčasný stav a vývoj pôd SR (vo forme každoročných správ a publikácií na konci každého monitorovacieho cyklu), je tiež možný výber monitorovaných vlastností na základe požiadaviek podľa: administratívneho členenia, pôdnych predstaviteľov, kultúry využívania a pod.),
 • stav kompatibility monitorovacieho systému s EÚ (priebežne sa zohľadňuje a overuje návrh Európskej komisie).

Medzi jednotlivými ČMS:

Pre verejnosť, školy, univerzity, výskumné ústavy:

Verejne prístupné informácie

 • Interaktívna mapa - monitorované vlastnosti pôdy v pôdnych monitorovacích sondách
  (na poľnohospodárskych pôdach)
  vysvetlivky k najdôležitejším vlastnostiam pôd uvádzaných v mape
 • každoročné správy (1999 - 2013)
 • Monitoring pôd SR. Aktuálny stav a vývoj monitorovaných pôd ako podklad k ich ochrane a ďaľšiemu využívaniu (2002 - 2006).
  Kobza, J., Barančíková, G., Čumová, L., Dodok, R., Hrivňáková, K., Makovníková, J., Náčiniaková - Bezáková, Z., Pálka, B., Pavlenda, P., Schlosserová, J., Styk, J., Širáň, M., Tóthová, G. 2009, 200 s. ISBN 978-80-89128-54-9
 • Monitoring pôd SR. Súčasný stav a vývoj monitorovaných vlastností pôd (1997-2001).
  Kobza, J., Barančíková, G., Došeková, A., Fulajtár, E., Houšková, B., Makovníková, J., Matúšková, L., Medveď, M., Pavlenda, P., Schlosserová, J., Styk, J., Vojtáš, J. (2002)VÚPOP Bratislava, 2002, 180 s. ISBN 80-89128-04-1
 • Záväzné metódy rozborov pôd. Čiastkový monitorovací systém pôda, Fiala, K. et al. VÚPOP Bratislava, 1999, 142 s, ISBN 80-85361-55-8. (Zdroj VUPOP Bratislava)
 • Soil monitoring systém in Slovakia - principles, methods and results - Ekológia, Kobza, J. 2001. Vol. 20, Supplement 2/2001, pp. 115-121. (Zdroj VUPOP Bratislava)
 • Monitoring pôd SR. Súčasný stav monitorovaných vlastností pôd 1992 - 96, Linkeš, V., Kobza, J., Švec, M., Ilka, P., Pavlenda, P., Barančíková, G., Matúšková, L. et al. 1997, VÚPÚ Bratislava, ÚKSUP Bratislava, Lesoprojekt Zvolen, 128s, ISBN 80-85361-35-3. (Zdroj VUPOP Bratislava)

Prístupnosť k bázam dát

Údaje sa poskytnú v zmysle zákona č. 211/2000 Zb. o prístupe k informáciám o životnom prostredí. Správy z monitoringu pôd sú pre verejnosť každoročne bezplatne prístupné na www stránke. Publikácie (na konci každého 5-ročného cyklu) sa poskytujú za úhradu (podľa platného cenníka VÚPOP). Na požiadanie adresované na vedenie VÚPOP Bratislava je možné pripraviť požadované výstupy aj s hodnotením. Tieto informácie sa poskytujú taktiež bezplatne, len za poplatok za spracovanie. To sa dotýka aj výmeny údajov medzi jednotlivými ČMS.