Preskočit na obsah

Monitorovacia sieť

Základná monitorovacia sieť Slovenska má 318 monitorovacích lokalít na poľnohospodárskych pôdach a pôdach nad hornou hranicou lesa a 112 monitorovacích lokalít na lesných pôdach.
Sieť PPKP (Plošný prieskum kontaminácie pôd) je geometricky nepravidelná, čo vyplýva z charakteru tohoto prieskumu, s cieľom charakterizovať stav kontaminácie výrobných honov, ktoré majú rôzny tvar, veľkosť a orientáciu v krajine (nie je uvedená na mape 1).

Základná sieť monitorovaných lokalít na poľnohospodárskych pôdach: http://app.sazp.sk/cms_poda_mapa (zobrazenie cez webaplikáciu)


 

Poľnohospodárske pôdy a pôdy nad hornou hranicou lesa
Monitorovacie lokality sú zvolené tak, že zohľadňujú rozhodujúce klimatické oblasti územia Slovenska, ako aj kultúry využívania pôd. Ďalej charakterizujú hlavné pôdne typy a subtypy, hlavné pôdotvorné substráty, najvýznamnejšie emisné oblasti, aj relatívne "čisté" oblasti, najvýznamnejšie chránené územia, vodohospodársky významné oblasti, plochy výrazne postihnuté eróziou, ako aj pôdy s aktuálnym procesom zasolenia. Výsledkom takéhoto princípu výberu je sieť monitorovacích lokalít s približne rovnomernou hustotou (mapa 1), ktorá má 318 sond. Pri výbere sa používal princíp reprezentatívnosti. Extrémne lokality s veľmi malou výmerou sa vo väčšine prípadov nebrali do úvahy.

Lesné pôdy
Monitorovacie lokality (112) v oblasti lesných pôd sa nachádzajú v pravidelnej základnej sieti 16x16 km, ktorá je základňou informácií periodického hodnotenia zdravotného stavu lesov Slovenska a vybraných zložiek lesných ekosystémov, ku ktorým patria aj pôdy. Sieť 16 x 16 km je súčasťou Medzinárodného kooperatívneho programu hodnotenia vplyvu znečisteného ovzdušia na lesy (ICP - Forests), v rámci ktorého je koordinovaný aj monitoring lesných pôd (Forest soil Coordinating Centre).

Kľúčové monitorovacie lokality
Ich rozmiestnenie je založené na tých istých princípoch, ako výber základnej siete monitorovacích lokalít na poľnohospodárskych pôdach, ale s výrazným zjednodušením. Charakterizujú najrozšírenejšie skupiny pôdnych typov a subtypov v hlavných klimatických regiónoch, ako aj najdôležitejšie regióny kontaminovaných a relatívne "čistých" pôd. Je vybraných 21 kľúčových monitorovacích lokalít. Všetky uvedené lokality sa nachádzajú len na poľnohospodárskych pôdach, z toho 1 lokalita nad hornou hranicou lesa (Chopok), 1 lokalita na vrchole Sitna a 1 lokalita na Donovaloch. Prevažná časť z nich je v bezprostrednej blízkosti lokalít monitoringu ovzdušia vo voľnej krajine, ktoré realizuje Slovenský hydrometeorologický ústav. Slúžia pre monitorovanie pôd v 1-ročných intervaloch, aj so zohľadnením malopriestorovej variability parametrov pôd v rámci lokality a pre overovanie nových metód monitorovania pôd.

Charakteristika monitorovacej lokality
Na poľnohospodárskych pôdach je každá monitorovacia lokalita kruhového tvaru o polomere 10 m (plocha 314 m2).
Na lesných pôdach má tiež kruhový tvar, ale plochu 200, 500 a 1000 m2, v závislosti od veku porastu a hustoty drevín (pri mladých porastoch a väčšej hustote drevín je plocha menšia).
Každá monitorovacia plocha je v strede charakterizovaná pedologickou sondou. Stredy monitorovacích lokalít sú geodeticky zamerané a dokumentované súradnicami X, Y v sústave WGS 84, s možnosťou konverzie do medzinárodných súradnicových systémov.

Plošný prieskum kontaminácie pôd
Priemerná odberová plocha na 1 vzorku v rámci poľnohospodárskeho podniku je v nížinných oblastiach približne 10 ha a v podhorských oblastiach 8 ha.