Preskočit na obsah

Merané veličiny a metódy monitorovania

Merané veličiny:

 • územná identifikácia monitorovacích lokalít,
 • klasifikácia pôdy (najnovšie platný klasifikačný systém pôd SR, ako aj WRB 2006) a označenie pôdnych horizontov,
 • fyzikálne vlastnosti,
 • pôdna reakcia a obsah uhličitanov,
 • makroživiny (P, K, Mg),
 • mikroživiny (Cu, Zn, Mn),
 • humus,
 • výmenné katióny (Na+, K+, Ca2+, Mg2+),
 • rizikové - bioprístupné formy (výluh 1 mol/l NH4NO3),
 • rizikové prvky v 2M HNO3 a 2M HCl (As),
 • rizikové prvky v rastlinách,
 • celkový obsah stopových prvkov (vo výluhu lúčavky kráľovskej) - Cd, Pb, Cu, Zn, Cr, Ni, As, Se, Co, Hg (analyzátor AMA),
 • organické kontaminanty (PAU, PCB).

Metódy monitorovania

Metódy monitorovania sú detailne popísané v publikácii Záväzné metódy rozborov pôd, Fiala a kol., 1999 (v súčasnosti sa finalizuje novšia aktualizovaná verzia - r. 2010).

Tiež pozri: Vysvetlivky k najdôležitejším vlastnostiam pôd zisťovaných v pôdnych monitorovacích sondách

Zdroj: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôd