Preskočit na obsah

Pôda

Pôda je limitovaný a ľahko zničiteľný prírodný zdroj nenahraditeľnej hodnoty považovaný za jedno z najvzácnejších bohatstiev ľudstva, ktoré umožňuje rastlinám, zvieratám a človeku žiť na Zemi.

Ako súčasť ekosystémov Zeme sa vyvíja pod vplyvom zložitého pôsobenia vonkajších činiteľov na materskú horninu. Je rozdelená na jednotlivé horizonty so svojimi individuálnymi fyzikálnymi, chemickými a biologickými vlastnosťami, ktoré majú vplyv na jej úrodnosť.

Vrcholným odborným a legislatívnym dokumentom vo vzťahu k ochrane a využívaniu pôd v krajinách je odporúčanie Rady z roku 1992 o ochrane pôdy, ktoré definuje rozhodujúce funkcie pôdy takto:

  • produkcia biomasy, ako základná podmienka života človeka a iných organizmov na zemi,
  • filtrácia, neutralizácia, transport a premena látok pri ochrane životného prostredia, a to najmä kvality podzemných vôd a potravinového reťazca,
  • ekologický a genetický potenciál, ktorými pôda zabezpečuje nenarušený život rastlín a živočíchov a súčasne ochraňuje genetický potenciál týchto organizmov nevyhnutný k životu človeka,
  • pôda ako fyzikálne médium, čo znamená, že pôda je priestorovou základňou pre socio-ekonomické aktivity ako sú poľnohospodárstvo, lesníctvo, priemysel, turizmus a iné,
  • pôda ako zdroj surovín - zásobáreň vody, ílu, piesku, hornín, minerálov a pod.,
  • pôda ako kultúrne dedičstvo krajiny (stav skultúrnenia pôdy).

Základnou prioritou je dosiahnutie harmonického súladu pri vytváraní podmienok zabezpečujúcich ochranu všetkých funkcií pôdy.

Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia