Preskočit na obsah

Právne predpisy EÚ

  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady (2009/31/ES) o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006
Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia
Aktualizované k 9. 9. 2020