Preskočit na obsah

Informačný systém EZ

Informačný systém environmentálnych záťaží (IS EZ) zabezpečuje zhromažďovanie údajov a poskytovanie informácií o environmentálnych záťažiach a je súčasťou informačného systému verejnej správy. Informačný systém zriaďuje, prevádzkuje a údaje z neho s výnimkou údajov o pravdepodobných environmentálnych záťažiach sprístupňuje Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) podľa osobitného predpisu.

Vstup do informačného systému:

Registre IS EZ

Informačný systém environmentálnych záťaží – prepojenie s registrami verejnej správy

Proces prepojenia IS EZ s registrami, resp. databázami rezortu MŽP SR a iných rezortov, sa začal v roku 2010 spracovaním štúdie uskutočniteľnosti. Vzhľadom na rozsah prostredia databáz, registrov a ich aplikačných rozhraní sa len v rezorte MŽP SR (viac ako 80 aplikácií v rámci 16 organizácií) na účely tejto štúdie vybralo 19 registrov, resp. databáz, ktoré najlepšie spĺňali predpoklady budúcej realizácie ich prepojenia s IS EZ.
 
Registre a databázy prepájané s IS EZ

Na základe výsledkov štúdie uskutočniteľnosti sa spustil proces, ktorého výstupom bolo zmluvné dojednanie technických prác na prepojení IS EZ s registrami, ktoré sú v správe odborných organizácií rezortu MŽP SR a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prepájané systémy sa zatriedili do týchto obsahových skupín:

 • Evidencia monitorovacích systémov:
  • Integrovaný monitoring bodových zdrojov znečistenia (Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava),
  • Čiastkový monitorovací systém geologické faktory – Podsystém 03, Antropogénne sedimenty charakteru environmentálnych záťaží (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava),
  • Čiastkový monitorovací systém – Pôda (Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava),
  • Technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami SR (Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, Bratislava),
 • Evidencia chránených území SR:
  • Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny – časť Chránené územia a Chránené stromy (Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš),
  • Databáza chránených území členských krajín EÚ – NATURA 2000 (Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica),
  • Register Ramsarských mokradí, UNESCO lokalít a Biosférických rezervácií (Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica),
 • Evidencia pre podporu environmentálnej legislatívy:
  • Digitálny archív Geofondu (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava),
  • Informačný systém nakladania s ťažobným odpadom (Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica),
  • Informačný systém prevencie závažných priemyselných havárií (IS PZPH, Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica) vrátane novej klasifikácie nebezpečných látok prítomných v podnikoch spadajúcich pod zákon č. 128/2015 Z. z.,
  • Register skládok odpadov (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava),
 • Základný priestorový register a mapové diela veľkých mierok:
  • Digitálna ortofotomapa SR a detailné panoramatické snímky ulíc a ciest SR (Google Slovakia, s. r. o.),
  • Digitálna vektorová katastrálna mapa (Geodetický a kartografický ústav, Bratislava). Vrstvy obsahujúce parcely registra C a parcely a mapy určeného operátu sa sprístupňujú a aktualizujú v ročnom intervale.

V rámci trvalej aktualizácie IS EZ bola po lokalizácii aplikačných rozhraní a ich súčastí zrealizovaná aj lokalizácia užívateľských rozhraní a ich prispôsobenie regionálnym zvyklostiam cieľového jazyka angličtina tak, aby bola terminologicky konzistentná a jazykovo správna. Do procesu lokalizácie sa začlenil preklad softvérových komponentov, ktoré komunikujú s užívateľom na úrovni roly Verejnosť. Prekladalo sa užívateľské rozhranie, t. j. názvy formulárov, názvy atribútov a ich dynamické popisy, položky menu a popisné grafické prvky.

Ciele integrácie registrov a databáz s IS EZ:

 • zabrániť duplicitnej evidencii údajov,
 • zdieľať a prezentovať obsahovo relevantné údaje iných zdrojových evidencií na jednom mieste – sprístupniť relevantné údaje v maximálnej miere z aplikačného rozhrania IS EZ,
 • skvalitniť údajovú základňu – odstrániť nekonzistentnosť a chyby v údajoch zdrojových evidencií,
 • implementovať procesy vyplývajúce zo zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v znení neskorších predpisov – INSPIRE.

Stiahnite si:

Správca obsahu
Ministerstvo životného prostredia SR

Sekcia geológie a prírodných zdrojov
Bukureštská 4
812 35  Bratislava
RNDr. Marián Kostolányi
Vedúci odboru environmentálnej geológie
e-mail: marian.kostolanyi@enviro.gov.sk
telefón: 02/5956 4223
https://www.minzp.sk/

 

Technický a odborný prevádzkovateľ
Slovenská agentúra životného prostredia

Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov
Oddelenie environmentálnych služieb
Tajovského 28
Banská Bystrica
Ing. Katarína Paluchová
Ing. Jaromír Helma, PhD.
telefón: 048 /437 41 64; 437 41 65
e-mail: katarina.paluchova@sazp.sk, jaromir.helma@sazp.sk
www.sazp.sk