Preskočit na obsah

Práva prevádzkovateľa

 • Za posúdenie bezprostrednej hrozby environmentálnej škody a vzniku environmentálnej škody zodpovedá prevádzkovateľ. V prípade pochybností môže požiadať okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie alebo Slovenskú inšpekciu životného prostredia (ďalej len príslušný orgán) o konzultáciu. Podanie žiadosti o konzultáciu nezbavuje prevádzkovateľa zodpovednosti konať podľa tohto zákona (§ 3 ).

Znášanie nákladov (§ 11)

 • Náklady na preventívne opatrenia a nápravné opatrenia prijaté podľa tohto zákona znáša prevádzkovateľ s výnimkou prípadov uvedených v odseku 3 a 4.
 • Príslušný orgán rozhodne na základe žiadosti prevádzkovateľa, že prevádzkovateľ nie je povinný znášať náklady na preventívne opatrenia alebo ich časť, ak prevádzkovateľ preukáže, že environmentálna škoda alebo bezprostredná hrozba environmentálnej škody:
  • bola spôsobená treťou osobou, a že táto škoda alebo jej bezprostredná hrozba vznikla napriek tomu, že prevádzkovateľ vynaložil všetko úsilie, ktoré možno od neho požadovať, aby zabránil vzniku environmentálnej škody alebo jej bezprostrednej hrozby spôsobenej treťou osobou alebo
  • vznikla v dôsledku splnenia záväzného príkazu, pokynu alebo povolenia na vykonávanie pracovnej činnosti vydaného orgánom verejnej správy46) v čase pred vznikom environmentálnej škody alebo bezprostrednej hrozby environmentálnej škody.
 • Príslušný orgán rozhodne na základe žiadosti prevádzkovateľa, že prevádzkovateľ nie je povinný znášať náklady na nápravné opatrenia alebo ich časť, ak prevádzkovateľ preukáže, že environmentálna škoda vznikla v dôsledku:
  • emisie alebo udalosti povolenej v rozhodnutí o vykonávaní pracovnej činnosti uvedenej v § 1 ods. 2, pričom rozhodnutie o vykonávaní tejto pracovnej činnosti musí byť v súlade aj s osobitnými predpismi starostlivosti o životné prostredie, 7) a platné ku dňu emisie alebo udalosti a zároveň preukáže, že nezavinil environmentálnu škodu,
  • emisie, činnosti alebo akéhokoľvek spôsobu použitia výrobku pri výkone pracovnej činnosti, pri ktorom prevádzkovateľ preukáže, že ho na základe stavu poznatkov vedy a techniky v čase, keď došlo k emisii alebo keď bola činnosť vykonaná, nemohol považovať za také, ktoré by mohlo spôsobiť environmentálnu škodu a zároveň preukáže, že nezavinil environmentálnu škodu,
  • konania tretej osoby a škoda vznikla napriek tomu, že prevádzkovateľ vynaložil všetko úsilie, ktoré možno od neho požadovať, aby zabránil vzniku environmentálnej škody spôsobenej treťou osobou alebo
  • splnenia záväzného príkazu, pokynu orgánu verejnej správy, alebo povolenia na vykonávanie pracovnej činnosti vydaného orgánom verejnej správy v čase pred vznikom environmentálnej škody.

Konanie o určení rozsahu podielu na vzniku environmentálnej škody (§ 30 )

 • Návrhom na začatie konania o určení rozsahu podielu na vzniku environmentálnej škody je písomná žiadosť jedného alebo viacerých prevádzkovateľov.
 • Žiadosť podľa odseku 1 popri všeobecných náležitostiach podania podľa osobitného predpisu 61) obsahuje informácie o vzniku environmentálnej škody a návrh na určenie rozsahu podielu zodpovednosti na vzniku environmentálnej škody prevádzkovateľov, ktorí podali žiadosť podľa odseku 1.
 • Podaním návrhu na začatie konania nie sú dotknuté povinnosti prevádzkovateľa vykonať nápravné opatrenia podľa druhej časti zákona.
 • Ak si prevádzkovateľ neplní povinnosti podľa odseku 3, príslušný orgán postupuje podľa § 5 ods. 3 písm. c) bod 1.
 • Príslušný orgán môže podľa potreby spojiť konanie o určení rozsahu podielu na vzniku environmentálnej škody s konaním o náhrade nákladov podľa § 31.

46) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.

47) Napríklad zákon č. 17/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 151/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 261/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 478/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z. z., zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 127/2006 Z. z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

61) § 19 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.