Vybrané environmentálne problémy

V rámci environmentálnych problémov sa na stránkach Enviroportálu zameriavame na dva významné environmentálne aspekty a to environmentálne záťažeenvironmentálne škody. Rozdiel medzi nimi spočíva najmä v ich definícií, legislatívnom procese a časovom horizonte ich vzniku. Významným faktorom je aj skutočnosť, že kým na Slovensku je evidovaných cca tisíc environmentálnych a pravdepodobných environmentálnych záťaží, nie je doteraz evidovaná žiadna environmentálna škoda. Kým v prípade environmentálnych záťaží je cieľom procesu snaha minimalizovať ich nepriaznivý dopad na zdravie obyvateľstva a životné prostredie, v prípade environmentálnych škôd je legislatívou daný, okrem iného, aj postup na zamedzenie ich prípadného vzniku.