Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Vybrané environmentálne problémy

Medzi významné environmentálne aspekty patria environmentálne záťaže a environmentálne škody. Rozdiel medzi nimi spočíva najmä v ich definícii, legislatívnom procese a časovom horizonte ich vzniku. Významným faktorom je aj skutočnosť, že kým na Slovensku je evidovaných cca tisíc environmentálnych a pravdepodobných environmentálnych záťaží, doteraz nie je evidovaná žiadna environmentálna škoda. Kým v prípade environmentálnych záťaží je cieľom procesu snaha minimalizovať ich nepriaznivý dopad na zdravie obyvateľstva a životné prostredie, v prípade environmentálnych škôd je legislatívou okrem iného daný aj postup na zamedzenie ich prípadného vzniku.
K naliehavým environmentálnych problémom patrí aj zmena klímy, ktorá rôznou intenzitou a frekvenciou ovplyvňuje všetky oblasti života na zemi. 

Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia