Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (2007)

Dátum schválenia: 28. 11. 2007
Dokument na stiahnutie: SK, ENG

Globálnym cieľom tohto operačného programu je zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Riadiacim orgánom OP je Ministerstvo hospodárstva SR. V OP KaHR smeruje zameranie podpory aktivít v rámci jednotlivých opatrení k znižovaniu energetickej a materiálovej náročnosti, zvyšovaniu efektivity priemyslu, čo bude mať nepriamy dopad na zlepšovanie životného prostredia.

Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Cieľom je orientovať sa na podporu aktivít, ktorými sa zabezpečí trvalo udržateľný rast, zvýšenie konkurenčnej schopnosti, rast pridanej hodnoty a zamestnanosti v priemysle a v službách.

Hlavné aktivity na dosiahnutie cieľov:

  • inovácie a technologické transfery,
  • podpora spoločných služieb pre podnikateľov,
  • podpora inovačných aktivít v podnikoch.