Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky

Dátum schválenia: 10. 10. 2001
Forma: Uznesenie vlády SR č. 978/2001
Dokument na stiahnutie: SK

Hlavné ciele:

  • 25. Zníženie podielu využívania neobnoviteľných prírodných zdrojov pri racionálnom využívaní obnoviteľných zdrojov.
  • 26. Zníženie environmentálneho zaťaženia prostredia.