Európa 2020 - stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu

Dátum schválenia: 3. 3. 2010
Forma: Oznámenie KOM(2010) 2020
Dokument na stiahnutie: SK

Cieľom stratégie bolo vymaniť sa z krízy a pripraviť hospodárstvo Európskej únie na nasledujúce desaťročie.