Právne predpisy SR

Všeobecné právne predpisy v poľnohospodárstve so zameraním na ochranu ŽP

Prehľad právnych predpisov s anotáciou:  (121 kB) a (62 kB)

Zákony

 • Zákon NR SR č. 309/2009 Z z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2010 Z. z., 558/2010 Z. z., 117/2011 Z. z., 136/2011 Z. z., 189/2012 Z. z., 250/2012 Z. z., 251/2012 Z. z., 373/2012 Z. z., 30/2013 Z. z., 382/2013 Z. z., 321/2014 Z. z., 173/2015 Z. z., 181/2017 Z. z., 268/2017 Z. z., 309/2018 Z. z., 377/2018 Z. z., 362/2019 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe
 • Zákon NR SR č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2007 Z. z., 454/2007 Z. z., 287/2009 Z. z., 117/2010 Z. z., 145/2010 Z. z., 258/2011 Z. z., 408/2011 Z. z., 345/2012 Z. z., 448/2012 Z. z., 39/2013 Z. z., 180/2013 Z. z., 314/2014 Z. z., 128/2015 Z. z., 125/2016 Z. z., 312/2016 Z z., 142/2017 Z. z., 177/2018 Z. z., 460/2019 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 245/2003 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z., 220/2004 Z. z., 572/2004 Z. z., 587/2004 Z. z., 532/2005 Z. z., 515/2008 Z. z., 258/2011 Z.z., 39/2013 Z. z.

Nariadenia

 • Nariadenie Vlády SR č. 389/2005 Z. z. o správnej farmárskej praxi
 • Nariadenie Vlády SR č. 316/2001 Z. z. o rozvojových programoch poľnohospodárstva a vidieka v znení Nariadenia Vlády SR č. 515/2002 Z.z. a NR SR č. 717/2002 Z. z.
 • Nariadenie Vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení Nariadenia Vlády SR č. 163/2015 Z .z., 70/2017 Z. z., 72/2018 Z. z., 497/2019 Z. z.

Vyhlášky

 • Vyhláška MŽP SR č. 295/2011 Z. z., ktorou sa vykonáva § 19b ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov  energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Právne predpisy v poľnohospodárstve zamerané na ochranu rastlín a živočíchov
Zákony

 • Zákon NR SR č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.177/2018 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č.387/2013 Z. z., 177/2018 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., 274/2009 Z. z., 299/2009 Z. z., 391/2009 Z. z., 342/2011 Z. z., 242/2012 Z. z., 42/2013 Z. z., 145/2013 Z. z.,387/2013 Z. z., 101/2014 Z. z., 204/2014 Z .z., 376/2016 Z. z., 177/2018 Z. z., 184/2018 Z. z., 91/2019 Z. z., 387/2019 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív v znení zákona č. 177/2018 Z. z. (krmovinársky zákon)
 • Zákon NR SR č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení zákona č. 587/2004 Z. z., 77/2005 Z.z., 100/2008 Z. z., 515/2008 Z. z., 117/2010 Z. z., 448/2012 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

Nariadenia

 • Nariadenie vlády SR č. 365/2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 368/2007 Z. z.
 • Nariadenie vlády SR č. 432/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat počas usmrcovania v znení nariadenia vlády SR č. 202/2014 Z. z.
 • Nariadenie vlády SR č. 438/2006 o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení Nariadenia Vlády SR č. 430/2007 Z. z., 50/2009 Z. z., 347/2010 Z. z.
 • Nariadenie vlády SR č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení Nariadenia Vlády SR č. 245/2006 Z. z., 493/2007 Z. z., 344/2008, 487/2010 Z. z., 130/2014 Z. z., 250/2014 Z. z., 286/2017 Z. z., 88/2018 Z. z., 21/2020 Z. z.

Vyhlášky

 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 485/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín v znení vyhlášky č. 117/2013 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 123/2008 Z.z., o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 69/2007 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 283/2006, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo

Právne predpisy v poľnohospodárstve zamerané na ochranu pôdy a vody
Zákony

 • Zákon NR SR č.140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 122/2015 Z. z., 125/2016 Z. z., 33/2019 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonač. 359/2007 Z. z., 219/2008 Z. z., 396/2009 Z. z., 39/2013 Z. z., 57/2013 Z. z., 34/2014 Z. z., 254/2015 Z. z., 177/2018 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 188/2003 Z.z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 364/2004 Z. z., 203/2009, 111/2010 Z. z.
 • Zákon NR SR č.136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z., 202/2008 Z. z., 203/2009 Z. z., 111/2010 Z. z., 394/2015 Z. z., 277/2017 Z. z., 194/2018 Z. z., 177/2018 Z. z., 305/2018 Z. z.

Nariadenia

 • Nariadenie vlády SR č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení Nariadenia Vlády SR č. 326/2013 Z. z., 192/2014 Z. z., 164/2015 Z. z., 285/2015 Z. z., 363/2016 Z. z.

Vyhlášky

 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 151/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o agrochemickom skúšaní pôd a o skladovaní a používaní hnojív
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 577/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú typy hnojív, zloženie, balenie a označovanie hnojív, analytické metódy skúšania hnojív, rizikové prvky, ich limitné hodnoty pre jednotlivé skupiny hnojív, prípustné odchýlky a limitné hodnoty pre hospodárske hnojivá
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 245/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o certifikácii hnojív a uznávaní výsledkov laboratórnych a vegetačných skúšok hnojív
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky MPRV SR č. 59/2013 Z. z.

Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia
Aktualizované k 2. 3. 2020