Právne predpisy SR

Všeobecné právne predpisy v lesnom hospodárstve so zameraním na ochranu ŽP

Prehľad právnych predpisov s anotáciou:  (143kB) (283 kB)

 • Zákon NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákonov č. 275/2007 Z. z., 359/2007 Z. z., 360/2007 Z. z., 540/2008 Z. z., 499/2009 Z. z., 117/2010 Z. z., č. 96/2012 Z. z., č. 345/2012 Z. z., č. 115/2013 Z. z., č. 180/2013 Z.z., č. 182/2014 Z. z., č. 125/2016 Z. z., č. 153/2017 Z. z., č. 110/2018 Z. z. a č. 177/2018 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákonov č. 464/2002 Z. z., 176/2004 Z. z., 545/2004 Z. z. a 184/2009 Z. z., č. 324/2012 Z. z. a č. 61/2015 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov, v znení zákonov č. 549/2004 Z. z., 571/2007 Z. z., 274/2009 Z.z. a 396/2009 Z. z., č. 57/2013 Z .z., č. 145/2013 Z. z., č. 363/2014 Z. z., č. 24/2015 Z. z., č. 153/2017 Z. z., č. 291/2017 Z. z., č. 110/2018 Z. z. a č. 2/2019 Z. z.
 • Zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení zákona č. 49/2011 Z. z., č. 73/2013 Z. z., č. 180/2013 Z. z. a č. 182/2014 Z. z.
 • Zákon NR SR č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, v znení zákona č. 601/2008 Z. z., č. 390/2009 Z. z., č. 101/2011 Z. z., č. 223/2012 Z. z., č. 353/2012 Z. z., č. 211/2013 Z. z., č. 115/2014 Z. z., č. 182/2014 Z. z., č. 363/2014 Z. z. a č. 125/2016 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 501/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh, v znení vyhlášky č. 118/2013 Z.z.
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 151/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o agrochemickom skúšaní pôd a o skladovaní a používaní hnojív
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 232/2006 Z. z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva, v znení vyhlášky č. 176/2011 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 397/2006 Z. z. o lesnej stráži
 • Vyhláška 441/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 451/2006 Z. z. o odbornom lesnom hospodárovi
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa, v znení vyhlášky MPRV SR č. 15/2015 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 12/2009 Z. z. o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 226/2017 Z. z. o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

Súvisiace predpisy

 • Smernice MLVH SSR č. 9146/1981-511/162-160 na postup pri vyh­lasovaní lesov osobitného určenia
 • Smernice MLVH SSR č. 6185/82-4/161-160 na postup pri vyhlasovaní ochranných lesov
 • Uznesenie vlády SR č. 549 /2007 - Národný lesnícky program SR
 • Uznesenie vlády SR č. 990/2007 - Zmiernenie dôsledkov hynutia smrečín na Slovensku
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania lesnícko-environmentálnej platby, v znení nariadenia vlády SR č. 399/2008 Z. z.
 • Nariadenie vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
 • Nariadenie vlády SR č. 305/2006 Z. z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov v znení nariadenia vlády SR č. 161/2007 Z. z., č. 82/2011 Z. z., č. 268/2012 Z. z., č. 264/2013 Z. z. a č. 242/2014 Z. z.
 • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 104/2013 Z. z. o uzavretí Dohovoru o Európskom lesníckom inštitúte Príloha k čiastke 25 – k oznámeniu č. 104/2013 Z. z.
 • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 323/2013 Z. z. o vyhlásení Slovenskej republiky k Protokolu o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát

Poľovníctvo

 • Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 72/2012 Z. z., č. 115/2013 Z. z., č. 180/2013 Z. z. a č. 125/2016 Z. z.
 • Vyhláška  Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve, v znení vyhlášky MP SR č. 227/2010 Z. z. a vyhlášky MPRV SR č. 125/2012 Z. z. a č. 489/2013 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 421/2013 Z. z., ktorou sa určuje spoločenská hodnota poľovnej zveri
 

Spracoval: Slovenská agentúra životného prostredia
Aktualizované k 5. 6. 2019