Preskočit na obsah

Vyhodnotenie plnenia opatrení akčného plánu Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky na obdobie rokov 2015–2020 a aktualizácii rámcových cieľov na zostávajúce obdobie rokov 2019 a 2020 (2019)


Dátum informovania: 12. 6. 2019
Forma: materiál pre informáciu, vzatý na vedomie
Dokument na stiahnutie: SK

Akčný plán Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky (AP NLP SR) vláda SR prerokovala 16.12.2015 a schválila uznesením č. 697. Rozpracovaný bol do 5 strategických cieľov, 18 priorít, 39 rámcových cieľov a 83 opatrení.
Tieto sú v materiály zoradené v tabuľke, kde je uvedený stav ich plnenia k 31.12.2018 a spôsob plnenia v nasledujúcom období – aktualizácia. Tabuľka zároveň obsahuje pôvodný text zdôvodnenia každého rámcového cieľa.

Strategickými cieľmi NLP SR sú:
(1) podpora ekologického obhospodarovania lesov,
(2) zlepšovanie a ochrana životného prostredia,
(3) zlepšovanie kvality života,
(4) zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti,
(5) posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie.

K 31.12.2018 bolo splnených 46 z uvedených 83 opatrení, pričom najviac úsilia bolo venovaného na plnenie opatrení v oblasti zlepšovania a ochrany životného prostredia (17 splnených opatrení z 23 plánovaných) a posilňovania kooperácie, koordinácie a komunikácie (14 splnených opatrení zo 17 plánovaných).