Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 (An EU biodiversity strategy to 2030) (2020)

(Prinavrátenie prírody do našich životov)

Dátum schválenia: 20.5.2020
Forma: COM(2020) 380
Dokument na stiahnutie: SK/EN

 

Nová stratégia v oblasti biodiverzity do roku 2030 je komplexným, systematickým a ambicióznym dlhodobým plánom na ochranu prírody a zvrátenie degradácie ekosystémov. Zásadne podopiera Európsku zelenú dohodu i vedúce medzinárodné postavenie EÚ vo sfére celosvetových verejných statkov a cieľov udržateľného rozvoja.
Stratégia v záujme nasmerovania európskej biodiverzity k obnove do roku 2030 stanovuje nové možnosti účinnejšieho vykonávania existujúcej legislatívy, nové záväzky, opatrenia, cieľové hodnoty a riadiace mechanizmy.
Stratégia stojí na dvoch hlavných pilieroch: zvýšenej starostlivosti o vzácne chránené územia a takzvanom Pláne EÚ pre obnovu prírody, pričom za jeden z kľúčových činiteľov postupujúceho úbytku biologickej rozmanitosti stratégia označuje poľnohospodárstvo.

Súčasťou novej stratégie budú v oblasti lesov tieto opatrenia:
  • zvýšenie stupňa ochrany zostávajúcich primárnych lesov a pralesov v EÚ
  • obnova poškodených ekosystémov na súši a v moriach v celej Európe, o. i. prostredníctvom výsadby 3 miliárd stromov do roku 2030 (ide o zdvojnásobenie súčasného trendu)
V stratégii sa počíta s veľkou kampaňou na ochranu a obnovu lesov EÚ vrátane klimaxových lesov a pralesov. Podľa stratégie „ide o najbohatšie ekosystémy, ktoré z atmosféry odstraňujú uhlík, pričom veľké zásoby uhlíka udržiavajú v lesnej pôde“.
Zámerom je zvýšiť plochu zalesnenia v EÚ, posilniť odolnosť lesov a ich rolu pri zvrátení straty biodiverzity, zmierňovaní zmeny klímy a pomoci pri adaptácii na ňu.

Bližšie informácie:
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_sk