Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Správy o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike

Dátum schválenia: 3.-4. Q v príslušnom roku
Forma: uznesenie vlády SR
Dokument na stiahnutie: SK

Správy predkladá Ministerstvo  pôdohospodárstva  a  rozvoja  vidieka  SR na základe § 3 ods. 2 písm. g) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v  pôdohospodárstve a  rozvoji vidieka a Plánu práce vlády SR na príslušný rok.

Správy obsahujú informácie o aktuálnom stave lesov a ich obhospodarovaní v danom roku. Ich cieľom je poskytnúť odbornej a laickej verejnosti objektívny obraz o výsledkoch  hospodárenia v lesoch. Správa uvádza plnenie zámerov v zmysle Akčného plánu Národného lesníckeho programu, analyzuje stav a vývoj lesného hospodárstva z hľadiska sociálnych, environmentálnych a ekonomických aspektov rozvoja spoločnosti. V závere správ sú navrhnuté závery a odporúčania na zvýšenie efektívnosti a rozvoja manažmentu lesov a drevospracujúceho priemyslu.

Bližšie informácie:
Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2019