Preskočit na obsah

Koncepcia rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike - národný program rozvoja poľovníctva a zachovania genofondu voľne žijúcej zveri

Dátum schválenia: 29. 11. 2017
Forma: Uznesenie vlády SR č. 548/2017
Dokument na stiahnutie: SK
 

Potreba vypracovania koncepcie vyplýva z § 30 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov s cieľom komplexného riešenia postavenia poľovníctva a zveri, ako súčasti prírodných ekosystémov v rámci tvorby a ochrany životného prostredia.

Koncepcia pozostáva z troch častí:

1.   V prvej časti "Cieľ a účel koncepcie" sa vymedzil cieľ koncepcie, ktorým je zabezpečiť trvalo udržateľné obhospodarovanie a využívanie voľne žijúcej zveri, ochranu a zachovanie jej genofondu a zachovanie biodiverzity, v súlade so záujmami ochrany prírody a krajiny, pri rešpektovaní potreby ochrany poľnohospodárskej a lesnej výroby pred škodami spôsobenými zverou a pri zabezpečení ochrany zdravia a bezpečnosti občanov SR a účel koncepcie, ktorým je stanoviť ciele v časovom horizonte rokov 2017 ─ 2030 tak, aby vo verejnom záujme bolo zabezpečené trvalo udržateľné, racionálne, cieľavedomé obhospodarovanie a využívanie voľne žijúcej zveri a aby sa poľovníctvo zároveň rozvíjalo ako prirodzená súčasť života na vidieku.

2.   V druhej časti "Zhodnotenie doterajšieho stavu a koncepčné zámery“ sa koncepcia venuje postaveniu poľovníctva v modernej spoločnosti, riadeniu poľovníctva na Slovensku, poľovným revírom a ich užívaniu, hlavným druhom zveri na Slovensku, ich početnosti a regulácii, ochrane a zachovaniu genofondu zveri, zachovaniu, ochrane a zlepšovaniu životného prostredia zveri, škodám spôsobeným zverou a na zveri, poľovníckemu plánovaniu a ďalším aktivitám poľovníctva ako aj práci s verejnosťou, hospodárnosti a ekonomike poľovníctva, zužitkovaniu zveriny, vede, výskumu a vzdelávaniu a slovenskému poľovníctvu v medzinárodnom kontexte. 

3.   Tretia časť "Strategické ciele poľovníctva a opatrenie na ich dosiahnutiedefinuje strategické ciele a navrhuje súbor opatrení na ich dosiahnutie. Hlavným strategickým cieľom koncepcie je zabezpečenie trvalo udržateľného, racionálneho a cieľavedomého obhospodarovania a využívania všetkých druhov voľne žijúcej zveri ako prírodného bohatstva a súčasti prírodných ekosystémov, ktorého dosiahnutie predpokladá pri splnení nasledujúcich čiastkových strategických cieľov: Dosiahnutie optimálnej sociálnej štruktúry populácií raticovej zveri, zníženie početných stavov, ochrana poľnohospodárskej a lesnej výroby pred škodami spôsobenými zverou. Zvýšenie početných stavov malej zveri a zlepšenie jej životného prostredia. Dosiahnutie a udržanie primeranej početnosti ostatných druhov zveri. Vytvorenie vhodných podmienok pre poľovnícke obhospodarovanie zveri a dosiahnutie vyššie uvedených strategických cieľov. Zvýšenie odbornosti na všetkých stupňoch riadenia poľovníctva (štátna správa, samospráva, poľovnícky hospodár) a posilnenie štátneho dozoru v poľovníctve, eliminácia porušovania všeobecne záväzných predpisov v poľovníctve. Zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti obyvateľov v súvislosti so zverou a s výkonom práva poľovníctva. Zlepšiť vnímanie poľovníctva nepoľovníckou verejnosťou. V tejto časti je určená zodpovednosť a termíny na dosiahnutie strategických cieľov.

Bližšie informácie: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/13990/1