Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Európska zelená dohoda (European Green Deal) (2019)


Dátum prijatia: 11.12.2019
Forma: Oznámenie Európskej komisie (COM(2019) 640 final)
Dokument na stiahnutie: SK/EN

Európska zelená dohoda predstavuje plán Európskej komisie na ekologickú transformáciu hospodárstva Európskej únie v záujme udržateľnej budúcnosti. Jej primárnym cieľom je zabezpečiť, aby do roku 2050 bola Európa vôbec prvý klimaticky neutrálny kontinent. Daný dlhodobý cieľ znamená, že sa do roku 2050 EÚ transformuje na spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť s moderným a konkurencieschopným hospodárstvom, ktoré efektívne využíva zdroje, kde budú čisté emisie skleníkových plynov na nule a kde hospodársky rast nezávisí od využívania zdrojov.
V európskej zelenej dohode sa stanovuje akčný plán, ktorého cieľom je
  • podporiť účinné využívanie zdrojov prostredníctvom prechodu na čisté obehové hospodárstvo,
  • obnoviť biodiverzitu a znížiť znečistenie.

Jedným z cieľov dohody je aj Zachovanie a obnova ekosystémov a biodiverzity, v rámci ktorého rieši tiež lesné ekosystémy. Uvádza, že

  • kvalita aj kvantita zalesnených oblastí EÚ sa musí zvýšiť, aby EÚ dosiahla klimatickú neutralitu a zdravé životné prostredie,
  • Komisia pripraví na základe stratégie biodiverzity do roku 2030 novú stratégiu lesného hospodárstva EÚ, ktorá bude zahŕňať celý cyklus lesného hospodárstva a podporí mnohé služby, ktoré nám lesy poskytujú,
  • hlavným zámerom novej stratégie lesného hospodárstva EÚ bude účinné zalesňovanie a ochrana a obnova lesov v Európe.

Bližšie informácie:
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24755/1