Preskočit na obsah

Stratégia vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR

Dátum schválenia: 25. 4. 2007
Forma: Uznesenie vlády SR č. 383/2007
Dokument na stiahnutie: SK

V stratégii je na základe aktuálneho vývoja vo svete a v EÚ urobená inventarizácia súčasného poznania potenciálov jednotlivých zdrojov OZE, náčrt možností využitia komerčne zavedených technológií, návrh cieľov do roku 2015 a opatrení na ich dosiahnutie. V závere sú identifikované témy a oblasti vedy, výskumu a vzdelávania, ktorým je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pre potreby spresnenia a vyhodnocovania postupu v ďalších rokoch.

Indikatívny cieľ 31 % podiel výroby elektriny z OZE na celkovej energetickej spotrebe energie do roku 2010, čo zodpovedá asi 9,24 TWh z OZE odhadovanej celkovej spotreby elektriny 29,8 TWh v roku 2010.

Ciele v oblasti výroby elektriny (bez veľkých vodných elektrárni)

Cieľ do roku 2010: 4 % výroby elektriny z OZE bez veľkých vodných elektrárni (VVE) z celkovej spotreby elektriny, čo predstavuje 1 240 GWh.

Cieľ do roku 2015: 7 % výroby elektriny z OZE bez VVE z celkovej spotreby elektriny, čo predstavuje 2 300 GWh.

Ciele pre teplo

Cieľ výroby tepla z OZE do roku 2010: spolu 27 500 TJ z toho: biomasa 25 000 TJ, bioplyn 2 000 TJ, geotermálna energia 200 TJ, slnečná energia 300 TJ

Cieľ výroby tepla z OZE do roku 2015: spolu 43 000 TJ z toho: biomasa 37 000 TJ, bioplyn 4 000 TJ, geotermálna energia 1 000 TJ, slnečná energia 1 000 TJ.