Preskočit na obsah

Operačný program Kvalita životného prostredia (2014)

Dátum schválenia: 28. 11. 2014
Dokument na stiahnutie: SK
 
OP KŽP predstavuje programový dokument SR pre čerpanie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu v programovom období 2014 – 2020.
 
Globálnym cieľom je podporiť udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.
Tri základné tematické ciele:
Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch.
Podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzanie a riadenie rizika.
Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov.
 
Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov.
Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch.
Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania.
Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, v
rátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy.
Podpora využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple.